Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 237

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, IČO 452 41 848, se sídlem Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3, na úhradu části nákladů spojených se zajištěním sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10, na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena RMČ, k předložení návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 na zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-071250/2022

 

Zpět na začátek usnesení