Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/7/2020
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informace o přípravě rekonstrukce úřadu ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy ve výši 500 000 tis. Kč na dobu 25 let za účelem zajištění financování rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a jejího uvedení do provozuschopného stavu

 

III. souhlasí

s textem žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy ve znění dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

 

IV. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. odeslat žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci příslušným orgánům hlavního města Prahy ve smyslu bodu II., ve znění dle bodu III. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 3. 2020

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatelé: PaedDr. Sekal, místostarosta

  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:   P10-012427/2020

Zpět na začátek usnesení