Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018/OSO/1093

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/14/2019
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodloužení doby čerpání finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 950 000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvková organizace, IČO 000 64 173 se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, do 31. 12. 2020 na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře na základě žádosti o prodloužení doby čerpání poskytnuté individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
  2. uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018/OSO/1093, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu v upraveném znění

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2018OSO/1093 v souladu s bodem I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-121577/2019

 

Zpět na začátek usnesení