Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ č. 28/16/2022 ze dne 28. 2. 2022 a usnesení ZMČ č. 6/5/2023 ze dne 18. 12. 2023 a návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Na Padesátém 1, 3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/19/2024
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1769 pro k. ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví pana *******, stojící na pozemku parc. č. 3018/29, LV č. 1825, k. ú. Michle, obec Praha, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18,0 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě Městské části Praha 10, za kupní cenu dle Kupní smlouvy ze dne 11. 4. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez č. p./č. e., zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1769 pro k. ú. Michle, obec Praha, o tomto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-221084/2024

Zpět na začátek usnesení