Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2023, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/7/2024
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

 1. Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2023, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění, bez výhrad
 2. přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2023, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

 

II. bere na vědomí

 1. finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP za rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2023
  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 3. rozdělení hospodářského výsledku roku 2023 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství a kultury dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
 4. rozdělení hospodářského výsledku roku 2023 do fondů příspěvkových organizací v sociální oblasti Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

III.   ukládá

 1. Radě MČ Praha 10
  1. zajistit realizaci nápravných opatření v rámci zjištěných chyb a nedostatků, vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2023 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

                                                                                       

Termín: 31. 3. 2025

 

 1. předat písemnou informaci na MHMP o přijetí nápravných opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2023 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

Termín: 8. 7. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Čásenský, místostarosta

Číslo tisku:    P10-235511/2024

 P10-248971/2024

Zpět na začátek usnesení