Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/6/2021
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

uplatnění předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., zapsané v KN na LV 2196, pro k. ú. Strašnice, obec Praha, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, nar. *******, bytem *******, postavené na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice, obec Praha, o výměře 19,0 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, za kupní cenu  400 000 Kč

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 4389/4, k. ú. Strašnice, obec Praha, o tomto usnesení

                                                                                     Termín: 21. 1. 2022      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-467908/2021

Zpět na začátek usnesení