Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 na realizaci akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ se společností RENASTAV, s. r. o.

Datum přijetí: 29.6.2017
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: 557

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)informaci o dosavadním průběhu investiční akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)nemožnost dokončení investiční akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ na základě smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 uzavřené dne 13. 10. 2016 se společností RENASTAV, s. r. o., IČ: 267 35 580, se sídlem Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5, bez nutnosti rozsáhlých změn předmětu díla

 

II.   schvaluje

a)ukončení investiční akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ na základě smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 uzavřené dne 13. 10. 2016 se společností RENASTAV, s. r. o., IČ: 267 35 580, se sídlem Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5

b)uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 na realizaci akce „Rekonstrukce objektu K Botiči na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ se společností RENASTAV, s. r. o., IČ: 267 35 580, se sídlem Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5, ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 2016/OMP/1131 schválenou v bodě II. b) tohoto usnesení

 

Termín: 15. 7. 2017

 

1.2.    prověřit vhodné prostory či objekty ve svěřené správě MČ Praha 10 dle požadované specifikace dodané OSO dle bodu III. 2.1. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2017

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    zpracovat a dodat OMP specifikaci objektů či prostor pro účely zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 

Termín: 31. 7. 2017

 

3. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

3.1.    projednat s MHMP možnost změny účelu dotace z rozpočtu HMP na Rekonstrukci objektu bývalé MŠ v ulici K Botiči (ORG 80173215026) pro její využití v roce 2017 nebo v roce 2018

 

Termín: 31. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP; Bc. Petřík, ved. OSO; Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-068231/2017; P10-069974/20177

 

Zpět na začátek usnesení