Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016

Datum přijetí: 30.3.2016
Číslo usnesení: 8/4/2016
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2016 v celkové výši 972 916 tis. Kč.

b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2016 v celkové výši 995 490 tis. Kč.

c) Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2015 do roku 2016 v celkové výši 22 574 tis. Kč.

d) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2016 v objemu 149 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 16 200 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2016 je 395.

e)  Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice Praha 10 pro rok 2016 v objemu 29 800 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 84.

f)  Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2016 v objemu
67 431 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 650 tis. Kč.

Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 238.

g)  Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků Praha 10 pro rok 2016 v objemu 2 510 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 10 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 9,25.

h) Plán zdaňované činnosti na rok 2016 dle přílohy č. V předloženého materiálu.

 

 

- 2 -

 

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016 ve smyslu Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jednotlivých případech do výše 10 000 000,00 Kč a dále do výše 5 000 000,00 Kč (navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na rok 2016

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    ve smyslu Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2016, 30. 6. 2016, 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

Termín: červen 2016

Termín: září 2016

Termín: prosinec 2016

Termín: červen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-004542/2016

Zpět na začátek usnesení