Vyhlášení grantového řízení m. č. Praha 10

 Vyhlášení grantového řízení pro rok 2010
Městská část Praha 10
  vyhlašuje

                                   
grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogové prevence a životní prostředí


Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2010

Program I   
            
Sociální oblast
I.1. Zdravotně sociální program
I.2. Sociální program pro seniory
I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem
I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny

Program II

Kultura a umění
II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit
II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10
II.3. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Program III
Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání
III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí- „Sport pro všechny“
III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež
III.4.Táborová činnost
III.5. Volný čas
III.6. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
III.7. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Program IV

Protidrogová prevence
IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek
IV.2. Služby protidrogové prevence

Program V

Životní prostředí
V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

Způsob poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2009 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů  městské části Praha 10 v oblasti sociální (Program I.), v oblasti kultury a umění         (Program II.), v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času a vzdělávání (Program III.)  v oblasti protidrogové prevence (Program IV.) v oblasti životního prostředí (Program V.), dále jen "zásady".


„Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části  Praha 10  www.praha10.cz      a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na adresách Vršovická 68  nebo  Plaňanská 1, Praha 10.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném
termínu, a předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez
dalších formálních nedostatků.

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání  příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení  a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly   schváleny k podpoře, budou po rozhodnutí o hodnotícím řízení následně vyrozuměni  a vyzváni    k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech  projektů na úřední desce a internetových stránkách MČ Praha 10 (www.praha10.cz).


Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.
Termín pro podávání žádostí:  Žádosti je možné podávat od 26.10.2009 do 21.12.2009 do 17.00hod.
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Žádost o dotaci může být podána -  osobně v podatelně  úřadu MČ Praha 10
                                                         Vršovická 68, Praha 10
                                                      -  doporučeně poštou na adresu:
                                                          Úřad městské části Praha 10    
                                                          Vršovická 68     
                                                          101 38  Praha 10
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem)  žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396 e-mail: miluseh@praha10.cz

    

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30