vyhlášení grantů - MČ Praha 10

 

     Vyhlášení grantového řízení pro rok 2009

Městská část Praha 10

 
vyhlašuje
 

 

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální, kultura  a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2009
 
Program I              
I.1. Zdravotně sociální program
I.2. Sociální program pro seniory
I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem
I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny
 
Program II
II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit
II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10
II.3. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“
 
  Program III
  III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
  III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí- „Sport pro všechny“
  III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež
  III.4.Táborová činnost
  III.5. Volný čas
  III.6. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
  III.7. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“
 
 Program IV
  IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek
  IV.2. Služby protidrogové prevence
 
 Program V
  V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova
Způsob poskytnutí dotace
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace  pro   rok   2009 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sociální (Program I.), v oblasti kultury a umění (Program   II.), v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času a vzdělávání (Program III.) v oblasti protidrogové prevence (Program IV.) v oblasti životního prostředí (Program V.), dále jen "zásady".

Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části

      Praha 10 www.praha10.cz a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části
      Praha 10 na adresách : Vršovická 68 nebo Plaňanská 1, Praha 10.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, a předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejníseznam všech projektů na internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz)

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 3.11.2008 do 22.12.2008 do 17.00hod.   
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.                                                                      
Žádost o dotaci může být podána  
osobně v podatelně úřadu městské části Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 10   
Vršovická 68    
101 38  Praha 10
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem
(názvem) žadatele včetně adresy.
Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,                      
 mail: miluseh@praha10.cz
                                                                                                                                                              

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30