vyhlášení grantů - HMP - sociální služby

Vyhlášení grantového řízení pro přidělení dotace z rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 10 v roce 2009, schválené usnesením Rady MČ Praha 10 č. 60 ze dne 11.2.2009                                 

Městská část Praha 10

vyhlašuje

 

grantové řízení pro přidělení dotace z  rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 10  v roce 2009

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2009

Program I


Sociální služby

 
I.1. Pečovatelská služba


I.2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež


I.3. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory


Způsob poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování  dotace pro rok 2009 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací - grantů městské části Praha 10 z rozpočtu HMP v oblasti sociální služby  (Program I.).

 „Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10  www.praha10.cz       a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na adresách Vršovická 68 a  Plaňanská 1,        Praha 10.

 Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků. O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které budou schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí hodnotícího řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz)

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné  dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 16.2.2009 do12.00 hod.dne 13.3.2009
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Žádost o dotaci musí být podána   
                                                                                              
osobně v podatelně úřadu městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně na adresu
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálka musí být označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,
mail: miluseh@praha10.cz

    

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30