Vyhlášení grantů HMP - sociální služby

Městská část Praha 10 
vyhlašuje

grantové řízení pro přidělení účelové dotace z rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 10 v roce 2010


Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2010

Program I              

Sociální služby

I.1. Pečovatelská služba

I.2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

I.3. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
      a seniory


Způsob poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2010 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací - grantů městské části Praha 10 z rozpočtu HMP v oblasti sociální služby (Program I.).

„Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10  www.praha10.cz       a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 na adresách Vršovická 68 a  Plaňanská 1,     Praha 10.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány včas dle vyhlášeného termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků. O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření   hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které budou schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí hodnotícího řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na úřední desce a internetových stránkách (www.praha10.cz).

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 15.3.2010 do 7.4.2010 do 17:00 hodin
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Žádost o dotaci musí být podána                                                                                                                                         osobně v podatelně  úřadu městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 10   
Vršovická 68    
101 38  Praha 10
 
Poštovní obálka musí být označená názvem programu a plným jménem  (názvem) žadatele včetně adresy.
Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,
mail: miluseh@praha10.cz

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10