Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
25.5.2020 20 16 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ Zastupitelstvo
25.5.2020 19 16 Návrh na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 18 16 Návrh změn Výboru pro sport a volnočasové aktivity zastupitelstva MČ Praha 10 (VSVA) Zastupitelstvo
25.5.2020 16 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2019 Zastupitelstvo
25.5.2020 15 16 Informace o odložení realizace 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa z důvodu nouzového stavu Zastupitelstvo
25.5.2020 14 16 Návrh na bezplatný převod pozemků parc. č. 1155, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 a 1009, vše k. ú. Malešice, včetně staveb, z vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, s. r. o., do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 13 16 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc.č. 2445/3 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
25.5.2020 12 16 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/21, parc. č. 3118/22, parc. č. 3118/23 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/20 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), parc. č. 3118/101 – ostatní plocha (zeleň) dle vymezeného celku č. 234 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3695, vedeném pro k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
25.5.2020 7 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 8. Zastupitelstvo
25.5.2020 11 16 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice Zastupitelstvo
25.5.2020 10 16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650 Zastupitelstvo
25.5.2020 9 16 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 15/5/2020 ze dne 2. 3. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam Zastupitelstvo
25.5.2020 6 16 Návrh na souhlas s výměnou akcií společnosti Spolchemie, a. s., v majetku MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 4 16 Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s. Zastupitelstvo
25.5.2020 3 16 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 Zastupitelstvo
25.5.2020 2 16 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Zastupitelstvo
2.3.2020 10 15 Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020 Zastupitelstvo
2.3.2020 9 15 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019 Zastupitelstvo
2.3.2020 8 15 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 Zastupitelstvo
2.3.2020 7 15 Informace o přípravě rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 a návrh na schválení žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z prostředků hlavního města Prahy Zastupitelstvo
Strana 9 z 10První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10