Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
21.12.2020 5 21 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020 Zastupitelstvo
21.12.2020 4 21 Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020  ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam Zastupitelstvo
21.12.2020 3 21 Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B v roce 2021 Zastupitelstvo
21.12.2020 2 21 Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021 Zastupitelstvo
21.12.2020 1 21 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021 Zastupitelstvo
9.11.2020 6 20 Informace o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích Zastupitelstvo
9.11.2020 5 20 Návrh vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Zastupitelstvo
9.11.2020 4 20 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2020 Zastupitelstvo
9.11.2020 3 20 Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy Zastupitelstvo
9.11.2020 2 20 Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020 Zastupitelstvo
9.11.2020 1 20 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí 2020 Zastupitelstvo
30.9.2020 16 19 Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové podpory registrovaných sociálních služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 Zastupitelstvo
30.9.2020 15 19 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2019 a schválení účetní závěrky Zastupitelstvo
30.9.2020 14 19 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/3 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
30.9.2020 13 19 Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice Zastupitelstvo
30.9.2020 12 19 Návrh na prodej celého pozemku parc. č. 2838/79 a pozemků parc. č. 2838/100, parc. č. 2838/101 oddělených GP č. 2856-150/2008 z pozemků parc. č. 2838/36 a parc. č. 2838/80, vše v k. ú. Strašnice, které jsou součástí vymezeného celku č. 192 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 2585, vedeném pro k. ú Strašnice, v souladu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 5. 2. 2008 Zastupitelstvo
30.9.2020 11 19 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3018/58, k. ú. Michle Zastupitelstvo
30.9.2020 10 19 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9. Zastupitelstvo
30.9.2020 9 19 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 30. Zastupitelstvo
30.9.2020 8 19 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Zastupitelstvo
Strana 5 z 10První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10