Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

PŘEDSEDA Ing. Milan Maršálek (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
TAJEMNÍK

Bc. Martin Pecánek

Telefon: 267 093 565, Email: martin.pecanek@praha10.cz

PŮSOBNOST

A. Všeobecně:

 1. Stanoviska VŽPI k návrhům ročních rozpočtů
 2. Stanoviska VŽPI k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 3. Projednání významných záměrů MČ Praha 10 v oblastech životního prostředí, technické vybavenosti a dopravní infrastruktury
 4. Průběžná a sezónní činnost výboru - viz B.
 5. Iniciativní působnost výboru - viz C.

B. Průběžná a sezonní činnost výboru:

 1. Monitoring údržby zeleně
 2. Monitoring průběhu seče trav na veřejných zelených plochách
 3. Monitoring výsadeb stromů a ostatní veřejné zeleně
 4. Monitoring odpadového hospodářství a využívání nádob na komunální separovaný a velkoobjemový odpad
 5. Monitoring černých skládek a problémových míst
 6. Monitoring průběhu zimní údržby komunikací, zejména pěších
 7. Monitoring průběhu blokových čištění
 8. Monitoring rekonstrukcí komunikací a ulic ze strany TSK a dalších organizací
 9. Monitoring průběhu přípravy, realizace a provozu významných projektů dopravní a technické infrastruktury s vazbou na území MČ Praha 10
 10. Monitoring projektů participativního rozpočtu s vazbou na veřejný prostor v oblastech životního prostředí a dopravy

C. Iniciativní působnost výboru:

 1. Revitalizace urbanizovaných veřejných ploch
 2. Revitalizace zelených veřejných ploch (herní a volnočasové prvky)
 3. Drobný mobiliář či výtvarné prvky na veřejných prostranstvích
 4. Zkvalitňování městské navigace a informačního systému pro pěší
 5. Podpora nového využití brownfieldů
 6. Podpora výsadby uličních stromořadí a ostatní veřejné zeleně
 7. "Pejskařská" problematika
 8. Průběžné zefektivňování systému tříděného odpadu
 9. Environmentální osvěta obyvatelstva a spolupráce MČ s organizacemi působícími v oblasti EVVO (ekoosvětové akce a součinnost v dotačních schématech MČ Praha 10)
 10. Podpora principů udržitelného života a rozvoje v podmínkách MČ Praha 10
 11. Problematika znečištění ovzduší a hlukového zatížení lokalit MČ Praha 10
 12. Podpora rekonstrukcí komunikací, ulic a veřejných prostranství s dopadem na dopravní situaci dotčených lokalit
 13. Podpora šetrných a moderních způsobů dopravy ve městě (MHD, cyklistika, pěší)
 14. Problematika změn MHD s významným dopadem na občany

D. Předseda VŽPI je pro výkon své funkce uvolněn a jeho činností je především:

 1. Komunikace s občany MČ Praha 10 v záležitostech působnosti a rámcového plánu činností VŽPI
 2. Řízení jednání VŽPI a koordinace činnosti VŽPI s ostatními složkami ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10
 3. Zastupování VŽPI na venek v období mezi jednáními výboru a spolupráce s gesčními členy rady MČ ve věcech rámcového plánu činností VŽPI a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ nebo VŽPI
 4. Dohled nad souladem činnosti VŽPI s aktivitami Agendy 21 na MČ Praha 10 a spolupráce při přípravě osvěty veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje
 5. Spolupráce na návrhu stanovisek VŽPI k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10 nebo mající vliv na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
TERMÍNY JEDNÁNÍ

Jednání budou probíhat od 17:00 ve Středisku územního rozvoje, přízemí budovy B, proti vstupu do budovy A.

6. ledna 2020 - POZVÁNKA

3. února 2020 - POZVÁNKA

9. března 2020 (přesun z 2.3.2020) od 17,30 v Radničním salónku, budova B, 5. patro - POZVÁNKA

4. května 2020 od 17,00 v Zastupitelském sálu, budova B, 1. patro - POZVÁNKA

1. června 2020

29. června 2020

7. září 2020

5. října 2020

2. listopadu 2020

7. prosince 2020

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z 8. dubna 2019

Zápis z 13. května 2019

Zápis z 3. června 2019

Zápis z 2. září 2019

Zápis z 23. září 2019

Zápis z 7. října 2019 

Zápis z 4. listopadu 2019

Zápis z 18. listopadu 2019

Zápis z 2. prosince 2019

Zápis z 6. ledna 2020

Zápis z 3. února 2020

                                                            

 

Členové výboru

Ing. Milan Maršálek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu , předseda Komise územního rozvoje
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: milan.marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Roman Bulíček

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru, předseda Komise pro rekonstrukci radnice
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: roman.bulicek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

Mgr. Denisa Řezníčková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro dopravu a parkování
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: denisa.stonackova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

Jaroslav Štěpánek, MBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jaroslav.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní
 • Komise pro podporu podnikání

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Matěj Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: matej.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní

Ing. Miroslav Kos

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: miroslav.kos@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.