Výbory zastupitelstva

Pro volební období 2018-2022 je zvoleno 45 členné zastupitelstvo. Své zastoupení v něm má celkem 6 volebních stran. Zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu je následující:

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů,

Česká pirátská strana 10 členů,

Občanská demokratická strana 8 členů,

ANO 2011 7 členů,

Spojené síly pro Prahu -TOP09 a nezávislí 6 členů,

Starostové pro Prahu - Zelená pro desítku 3 členové.

 

Zastupitelstvo zřídilo jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 10:

 

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

PŘEDSEDA Ing. Milan Maršálek (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
TAJEMNÍK

Bc. Martin Pecánek

Telefon: 267 093 565, Email: martin.pecanek@praha10.cz

PŮSOBNOST

A. Všeobecně:

 1. Stanoviska VŽPI k návrhům ročních rozpočtů
 2. Stanoviska VŽPI k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 3. Projednání významných záměrů MČ Praha 10 v oblastech životního prostředí, technické vybavenosti a dopravní infrastruktury
 4. Průběžná a sezónní činnost výboru - viz B.
 5. Iniciativní působnost výboru - viz C.

B. Průběžná a sezonní činnost výboru:

 1. Monitoring údržby zeleně
 2. Monitoring průběhu seče trav na veřejných zelených plochách
 3. Monitoring výsadeb stromů a ostatní veřejné zeleně
 4. Monitoring odpadového hospodářství a využívání nádob na komunální separovaný a velkoobjemový odpad
 5. Monitoring černých skládek a problémových míst
 6. Monitoring průběhu zimní údržby komunikací, zejména pěších
 7. Monitoring průběhu blokových čištění
 8. Monitoring rekonstrukcí komunikací a ulic ze strany TSK a dalších organizací
 9. Monitoring průběhu přípravy, realizace a provozu významných projektů dopravní a technické infrastruktury s vazbou na území MČ Praha 10
 10. Monitoring projektů participativního rozpočtu s vazbou na veřejný prostor v oblastech životního prostředí a dopravy

C. Iniciativní působnost výboru:

 1. Revitalizace urbanizovaných veřejných ploch
 2. Revitalizace zelených veřejných ploch (herní a volnočasové prvky)
 3. Drobný mobiliář či výtvarné prvky na veřejných prostranstvích
 4. Zkvalitňování městské navigace a informačního systému pro pěší
 5. Podpora nového využití brownfieldů
 6. Podpora výsadby uličních stromořadí a ostatní veřejné zeleně
 7. "Pejskařská" problematika
 8. Průběžné zefektivňování systému tříděného odpadu
 9. Environmentální osvěta obyvatelstva a spolupráce MČ s organizacemi působícími v oblasti EVVO (ekoosvětové akce a součinnost v dotačních schématech MČ Praha 10)
 10. Podpora principů udržitelného života a rozvoje v podmínkách MČ Praha 10
 11. Problematika znečištění ovzduší a hlukového zatížení lokalit MČ Praha 10
 12. Podpora rekonstrukcí komunikací, ulic a veřejných prostranství s dopadem na dopravní situaci dotčených lokalit
 13. Podpora šetrných a moderních způsobů dopravy ve městě (MHD, cyklistika, pěší)
 14. Problematika změn MHD s významným dopadem na občany

D. Předseda VŽPI je pro výkon své funkce uvolněn a jeho činností je především:

 1. Komunikace s občany MČ Praha 10 v záležitostech působnosti a rámcového plánu činností VŽPI
 2. Řízení jednání VŽPI a koordinace činnosti VŽPI s ostatními složkami ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10
 3. Zastupování VŽPI na venek v období mezi jednáními výboru a spolupráce s gesčními členy rady MČ ve věcech rámcového plánu činností VŽPI a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ nebo VŽPI
 4. Dohled nad souladem činnosti VŽPI s aktivitami Agendy 21 na MČ Praha 10 a spolupráce při přípravě osvěty veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje
 5. Spolupráce na návrhu stanovisek VŽPI k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10 nebo mající vliv na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
TERMÍNY JEDNÁNÍ

Jednání budou probíhat od 17:00 ve Středisku územního rozvoje, přízemí budovy B, proti vstupu do budovy A.

14. ledna 2019
4. února 2019
4. března 2019
8. dubna 2019
13. května 2019
3. června 2019
2. záři 2019

23. září 2019 od 14,00 ve Středisku územního rozvoje
7. října 2019
4. listopadu 2019

18. listopadu 2019
2. prosince 2019 od 16,00 ve Středisku územního rozvoje - POZVÁNKA

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z 8. dubna 2019

Zápis z 13. května 2019

Zápis z 3. června 2019

Zápis z 2. září 2019

Zápis z 23. září 2019

Zápis z 7. října 2019 

Zápis z 4. listopadu 2019

Zápis z 18. listopadu 2019

 

 

Členové výboru

Jaroslav Štěpánek, MBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jaroslav.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní
 • Komise pro podporu podnikání

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Roman Bulíček

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru, předseda Komise pro rekonstrukci radnice
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: roman.bulicek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro rekonstrukci radnice

Mgr. Matěj Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: matej.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní

Ing. Miroslav Kos

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: miroslav.kos@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

Mgr. Denisa Řezníčková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro dopravu a parkování
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: denisa.stonackova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

Ing. Milan Maršálek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu , předseda Komise územního rozvoje
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: milan.marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise územního rozvoje
 • Komise dotační politiky
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10