Usnesení rady

Zveřejněna je pseudonymizovaná verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání rady městské části naleznete ZDE.

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
24.8.2021 651 15 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
24.8.2021 652 15 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
24.8.2021 653 15 k návrhu na změnu nájemce nebytového prostoru č. 107 na adrese Černokostelecká 989/2 v k. ú. Strašnice Rada
24.8.2021 654 15 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 číslo 573 ze dne 13. 7. 2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o společném užívání tenisových dvorců mezi ZŠ Hostýnská a FOCUS Bohemia, s. r. o. Rada
24.8.2021 655 15 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 číslo 520 ze dne 29. 6. 2021 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu Rada
24.8.2021 656 15 k návrhu na uzavření Dodatku č. 24 (zúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
24.8.2021 657 15 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11. Rada
24.8.2021 658 15 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2722/1 - ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k. ú. Michle Rada
24.8.2021 659 15 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Dodatečné stavební povolení k přístavbě zádveří rodinného domu č. p. 569 v lokalitě Sedmidomky na části pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle Rada
24.8.2021 660 15 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Oprava anglického dvorku, položení zámkové dlažby, odstranění a opětovná stavba plotu v rámci výkopu pro sanaci objektu G na části pozemku parc. č. 3034/1, k. ú. Michle Rada
24.8.2021 661 15 k návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení o právu odpovídajícímu věcnému břemenu se společností Pražská teplárenská, a. s. Rada
24.8.2021 662 15 k návrhu na vzdání se schválené dotace na „Snížení energetické náročnosti ZŠ Švehlova“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 146 ze strany MČ P10 Rada
24.8.2021 663 15 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
24.8.2021 664 15 k návrhu na změnu ve složení Komise výchovně vzdělávací (KVV) Rady MČ Praha 10 Rada
24.8.2021 665 15 k informaci o návrhu plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10, a to včetně předpokládaných finančních nákladů Rada
24.8.2021 666 15 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2021 Rada
24.8.2021 667 15 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3065), neinvestiční transfer MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Praha 10 Rada
24.8.2021 668 15 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2073) určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021, včetně navýšení na „COVID“ odměny Rada
24.8.2021 669 15 k návrhu na schválení změny vnitřní instrukce „Aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na ÚMČ Praha 10“ Rada
24.8.2021 670 15 k návrhu na schválení podání žádosti o prodloužení termínu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu UMČ Praha 10“ Rada
Strana 7 z 10První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10