Komise majetková a nebytových prostor

Předseda Mgr. David Satke (Česká pirátská strana)
Tajemník Petr Stejskal, 267 093 366, petr.stejskal@praha10.cz
Působnost
 • vyhodnocuje veřejné nabídky na pronájem nebytových prostor, stanovuje pořadí uchazečů dle platných kritérií „Zásad hospodaření s nebytovými prostory“, a předkládá RMČ svoje stanoviska;
 • posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na odkup nebytových jednotek v privatizovaných domech se stanovením minimální ceny;
 • projednává a posuzuje žádosti o pronájem nebytových prostor mimo veřejné nabídky a předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv;
 • navrhuje RMČ ke schválení svá stanoviska k hospodaření s NP, např. změny a prodloužení stávajících smluv, změny nájemců, změny právní subjektivity, úpravy nájemného, slevy na nájemném, úhradu nákladů vložených nájemci do bytů a NP, výpovědi z pronájmu (kromě výpovědi z důvodu neplacení nájemného), apod.;
 • projednává a posuzuje žádosti nájemců o provedení stavebních úprav v bytových a nebytových prostorách a předkládá RMČ návrhy na uzavření smluv o provedení stavebních úprav, případně návrhy jejich změn a dodatků;
 • projednává a posuzuje žádosti o umístění reklamních zařízení na nemovitostech ve správě MČ Praha 10 a předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv, případně jejich změn a dodatků;
 • vyhodnocuje veřejné nabídky na pronájem pozemků, stanovuje pořadí uchazečů dle platných kritérií „Zásad pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“ a předkládá RMČ svoje stanoviska a návrhy na uzavření smluv o pronájmu pozemků, případně návrhy jejich změn a dodatků;
 • navrhuje RMČ ke schválení svá stanoviska k hospodaření s pozemky, např. prodej, pronájem, výprosa, výpůjčka, pacht/pod pacht, vypsání individuálních výběrových řízení na pronájem pozemků, mimo veřejné nabídky, úpravy nájemného, slevy na nájemném, výpovědi z pronájmu (kromě výpovědi z důvodu neplacení nájemného), apod.;
 • plní úkoly plynoucí ze směrnic a instrukcí QMS, vztahujících se k hospodaření s nebytovými prostory a pozemky, především ze „Zásad hospodaření s  nebytovými prostory“ a „Zásad pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“;
 • projednává a předkládá RMČ návrhy změn těchto směrnic a instrukcí;
 • posuzuje prodej, koupě a směny nemovitého majetku ve správě MČ Praha 10;
 • vyjadřuje se ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (služebnosti)/(smlouvám o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle „Zásad pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) a předkládá RMČ svoje stanoviska a návrhy na případné změny či úpravy těchto „Zásad“;
 • vyjadřuje se ke smlouvám o provedení stavby na pozemcích ve správě MČ Praha10;
 • vyjadřuje se k žádostem vlastníků nemovitostí na pozemcích ve správě MČ Praha 10 o souhlas se zápisem těchto nemovitostí do KN;
 • vyjadřuje se k uplatnění či neuplatnění zákonného předkupního práva dle Občanského zákoníku;
 • projednává a přijímá stanoviska k žádostem oprávněných osob, pokud požádají o prominutí sankce plynoucích z užívání nebytových prostor, pozemků apod.;
 • vyjadřuje se k nakládání s pohledávkami nad rámec kompetence vedoucího odboru.
Termíny jednání  
Zápisy z jednání Zápis z jednání dne 28.06.2021 (PDF, 910 kB)
​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti JUDr. Pavel Šutka

 

Členové komise

Ing. Pavel Hájek
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: pavel.hajek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Komise výchovně vzdělávací|Komise územního rozvoje|Komise majetková a nebytových prostor
Ing. Michal Narovec
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity|Komise majetková a nebytových prostor
Mgr. David Satke
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru, předseda Komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.satke@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Komise majetková a nebytových prostor
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Funkce: členka rady MČ
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: lucie.sedmihradska@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 244
Volební obvod:
Členství: Rada MČ|Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky|Komise majetková a nebytových prostor
Ing. Romana Šímová, MBA
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: romana.simova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod:
Členství: Komise majetková a nebytových prostor|
Mgr. Václav Vlček
Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: vaclav.vlcek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Volební obvod:
Členství: Finanční výbor|Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity|Komise majetková a nebytových prostor

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10