Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DOT/82/03/001074/2021

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 821

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/001074/2021 s hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 01, IČO 000 64 581, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

  1. podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/001074/2021 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 2. 11. 2021

 

2. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

2.1.    předat Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., informaci o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/001074/2021 schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 15. 11. 2021

 

 

- 2 -

 

 

3. pí Lexové, pověřené říz. Centra SOP, p. o.

  1. využít celkovou výši dotace v souladu s „Programem podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021“ a dále v souladu s „Programem podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - II“ a dále v souladu s „Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/001074/2021“ a s „Dodatkem č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/001074/2021“

 

Termín: 15. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         R. Chmelová, starostka; Bc. Petřík, ved. OSO; pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-428654/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10