Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení žádosti o prodloužení nájmu nebytového prostoru

Datum přijetí: 5.10.2021
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 769

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

prodloužení nájmu do 31. 12. 2026 ve prospěch nájemce Ústředna, s. r. o. a uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 2020/OBN/1169 ze dne 28. 8. 2020, kterým bude řešeno prodloužení doby nájmu a posunutí termínu pro zvýšení nájemného, a to od 1. 9. 2022 (z původně 1. 1. 2022)

Ulice

K. ú.

Podl.

Počet

m2

Nájemce

Účel nájmu

Doba nájmu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne:

Stanovisko:

Holandská

669/1

Vršovice

1. NP

2. NP

3. NP

4. NP

1 806,32

Ústředna, s.r.o.

(IČO 03495159)

Provozování kulturního zařízení – produkční dům VZLET

určitá

do

31. 12. 2026

200,-

do 31. 8. 2022

30. 8. 2021

Souhlasí

se schválením opce a tím i prodloužením nájmu do 31. 12. 2026 ve prospěch nájemce Ústředna, s. r. o., a v rámci dodatku, ve kterém bude promítnuto prodloužení nájmu, bude řešen i posun období pro zvýšení nájmu, a to od 1. 9. 2022

(z původně 1. 1. 2022)

(bod poř. č. 3/1)

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 2020/OBN/1169 ze dne 28. 8. 2020 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-382572/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10