Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhlášení 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 735

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    vyhlášení 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek včetně příslušných spoluvlastnických podílů na pozemcích a společných částech domu, formou elektronické aukce, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    podmínky 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek, které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu

c)    zajištění elektronické aukce v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38

 

I. jmenuje

komisi pro posouzení úplnosti nabídek předložených v rámci 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola výběrového řízení, tj. elektronické aukce k jednotlivým volným nebytovým jednotkám dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 3 předloženého materiálu)

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit zveřejnění soutěžních podmínek výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

 

Termín: 27. 9. 2021

- 2 -

 

 

1.2.    ve spolupráci se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, organizačně zajistit průběh výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení a předložit Radě MČ Praha 10 návrh na prodej volných nebytových jednotek vítězným uchazečům

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; privatizace obecního majetku

Provede:         Ing. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-382820/2021

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 735 ze dne 21. 9. 2021

 

 

Seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků:

 

 

12. Výběrové řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce

 

 

Hodnotící komise

 

Členové:

 

  1. Mgr. Václav Vlček, člen ZMČ
  2. Bc. Iva Petřinová, OMP
  3. ………………………., úředník

4.    ………………………., zástupce občanů Prahy 10

 

 

 

 

Náhradníci:

 

  1. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., členka ZMČ
  2. Ing. Petr Beneš, člen ZMČ
  3. Blanka Březinová, OMP
  4. Šárka Žiláková, OMP
  5. ……………………., zástupce občanů Prahy 10

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10