Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemků parc. č. 2225/196, 197, 201 v k. ú. Záběhlice a parc. č. 3430/26, 3431/13, 3432/60, 62 v k. ú. Strašnice ve vlast. *************, pozemků parc. č. 2225/198, 202, 2587/4 a 4314/16 v k. ú. Záběhlice ve vlast. ************ za část pozemku parc. č. 2527/27 v k. ú. Záběhlice a pozemky parc. č. 4482/8 a 4482/9 v k. ú. Strašnice ve vlast. HMP

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 676

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

se směnou pozemků parc. č. 2225/196, parc. č. 2225/197 a parc. č. 2225/201 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3430/26, parc. č. 3431/13, parc. č. 3432/60 a parc. č. 3432/62 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví paní ************ a pozemků parc. č. 2225/198, parc. č. 2225/202, parc. č. 2587/4, parc. č. 4314/16 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví pana ***********, za pozemky ve vlastnictví HMP a to:

-    za část pozemku parc. č. 2527/7 (díly A-E) v k. ú. Záběhlice, s tím, že plocha dílu E bude zatížena věcným břemenem ve smyslu povinnosti užívat tuto plochu jako veřejnou zeleň a se závazkem obce o tuto zeleň pečovat

-    za vyznačenou část pozemků parc. č. 4482/8 a 9 v k. ú. Strašnice, která bude zatížena věcným břemenem (včetně žadatelkou dnes již vlastněných sousedních pozemků parc. č. 4482/4, 6 a 7 v k. ú. Strašnice), na základě kterého by za období veřejné přístupnosti uvedených pozemků (zejm. dle stávajícího stavu ÚP SÚ HMP) byl vlastník pozemků povinen zdržet se vymáhání bezdůvodného obohacení po obci (MČ Praha 10, resp. HMP) za užívání těchto pozemků veřejností (tedy jako veřejného prostranství) a naopak obec by po tu dobu byla povinna takto tyto pozemky v nezbytném rozsahu na svůj náklad udržovat. Současně žadatel souhlasí se zřízením věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 4482/9 pro vstup a vjezd na pozemky parc. č. 3430/9, parc. č. 3430/5, parc. č. 3430/6 v k. ú. Strašnice

Zbývající části požadovaných pozemků parc. č. 4482/8 a 9 v k. ú. Strašnice ponechat jako rezervu pro vybudování chodníku při jižní hraně ul. Přetlucká

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

  1. písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 21. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj; pozemky

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-337428/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10