Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 456

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)    dopis společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712 (dále jen PRAHA 10 - Majetková, a. s.), ze dne 26. 5. 2021 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)    rozhodnutí dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., č. 1/DR/26-05-2021 ze dne 26. 5. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

a)    Výroční zprávu společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. a její účetní závěrku za účetní období roku 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    výsledek hospodaření společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za účetní období roku 2020, kterým je zisk ve výši 1 978 514,34 Kč, který bude rozdělen dle stanov společnosti, a to částkou 99 000,- Kč na účet 421 - rezervní fond a částkou ve výši 1 879 514,34 Kč na účet 429 - Neuhrazená ztráta z minulých let

Za rok 2020 nebudou vypláceny podíly na zisku ani nebude zvyšován základní kapitál společnosti

c)    návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

IV. ukládá

1. Ing. Komrskové, 1. místostarostce

1.1.    provést písemnou formou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., dle bodu I.; II. a), II b) tohoto usnesení se schváleným textem II. c) tohoto usnesení, a toto rozhodnutí sdělit společnosti

 

Termín: 11. 6. 2021

 

V.   pověřuje

Ing. Janu Komrskovou, 1. místostarostku, předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho nejbližším zasedání informaci o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2020, účetní závěrky a na rozdělení hospodářského výsledku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         Praha 10 - Majetková, a. s.

Provede:         Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Na vědomí:     Praha 10 - Majetková, a. s.

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-237010/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10