Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití jako „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“

Datum přijetí: 16.2.2021
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 110

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití jako „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ s měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru a za podmínky složení kauce

 

Ulice

k. ú.

Podl./

parcela

Plocha

(m2)

Kolaudace

Jméno - Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne Stanovisko

při ulici U seřadiště

bez č. p.

bez č. o.,

Vršovice

1. NP

2091/1

2128/4

1874

4

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

pozemek,

pozemek

YMCA

Praha

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

neurčitou

200,-

85,-

85,-

(v zájmu obce)

21. 1. 2021

souhlasí

s žadatelem

jako vítězem

JAHODA, z. ú.

21. 1. 2021

souhlasí

s žadatelem jako

1. náhradníkem

 

b)    textaci smlouvy o nájmu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

II.   neschvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti v rámci veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití jako „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“

Ulice

k. ú.

Podl./

parcela

Plocha

(m2)

Kolaudace

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne Stanovisko

při ulici U seřadiště

bez č. p.

bez č. o.,

Vršovice

1. NP

2091/1

2128/4

1874

4

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

pozemek,

pozemek

Integrační centrum

Sasov, z. ú.

centrum pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci (osoby s PAS, osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy)

neurčitou

200,-

85,-

85,-

 (v zájmu obce)

21. 1. 2021

nesouhlasí

s žadatelem jako vítězem

 

 

III. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 28. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-028246/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10