Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 400/1 o výměře 25 m² v k. ú. Malešice, *************

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 52

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

se záměrem hl. m. Prahy na prodej části pozemku parc. č. 400/1 o výměře 25 m² v k. ú. Malešice žadateli panu ************

II.   schvaluje

text dopisu městské části Praha 10 pro Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽR

  1. písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I., ve znění dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 16. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Bc. Pecánek, ved. OŽR

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽR

Číslo tisku:      P10-025411/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10