Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozpracování usnesení 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 9. listopadu 2020

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 981

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. ukládá

k usnesení 20/1/2020

úkol s označením 1.1. není třeba rozpracovat, bylo uloženo přímo R. Chmelové, starostce

 

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. d) usnesení ZMČ č. 20/1/2020

 

Termín: 15. 12. 2020

 

k usnesení 20/2/2020

2. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

2.1.    zajistit změnu rozpočtu na rok 2020, změnu rozpočtu příjmů, výdajů, financování, výdajů dle odvětví MČ Praha 10, změny odvodů z fondu investic, změny limitů prostředků na platy, ostatní osobní náklady a plánu zdaňované činnosti, dle bodu I. usnesení ZMČ č. 20/2/2020

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

- 2 -

 

 

 

k usnesení 20/3/2020

3. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 1 materiálu předloženého ZMČ

 

Termín: 31. 12. 2020

 

k usnesení 20/4/2020

4. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

4.1.    předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2020 na nejbližším svolaném zasedání ZMČ v r. 2021

 

Termín: 19. 1. 2021 pro RMČ

30. 1. 2021 pro ZMČ

 

k usnesení 20/5/2020

není třeba rozpracovat, bylo uloženo přímo Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi

 

k usnesení 20/6/2020

není třeba přijímat další opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         samospráva

Provede:          Bc. Petřík, ved. OSO; Ing. Vališ, pověřený ved. OEK; doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Na vědomí:     OEK, OSO

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-159057/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10