Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zřízení komisí Rady MČ Praha 10, jmenování předsedů a členů komisí Rady MČ Praha 10

Datum přijetí: 13.12.2018
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 1021

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. zřizuje

podle § 68 odst. 2 písm. i), § 79 odst. 1, § 101 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

a)    Komisi územního rozvoje (KÚR)

b)    Komisi výchovně vzdělávací (KVV)

c)    Komisi pro kulturu a udělování čestného občanství (KKČO)

d)    Komisi majetkovou a nebytových prostor (KMN)

e)    Komisi bezpečnostní (KB)

f)    Komisi informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC)

g)    Komisi dotační politiky (KDP)

h)    Komisi pro podporu podnikání (KPP)

i)     Komisi pro rekonstrukci radnice (KRR)

j)     Komisi pro dopravu a parkování (KPDP)

k)    Komisi památkovou (KPAM)

l)     Komisi pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21)

 

 

 

- 2 –

 

 

  1. stanoví

počet členů komisí Rady MČ Praha 10

a)    Komise územního rozvoje (KÚR) na 7

b)    Komise výchovně vzdělávací (KVV) na 7

c)    Komise pro kulturu a udělování čestného občanství (KKČO) na 7

d)    Komise majetková a nebytových prostor (KMN) na 7

e)    Komise bezpečnostní (KB) na 7

f)    Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC) na 9

g)    Komise dotační politiky (KDP) na 7

h)    Komise pro podporu podnikání (KPP) na 7

i)     Komise pro rekonstrukci radnice (KRR) na 7

j)     Komise pro dopravu a parkování (KPDP) na 7

k)    Komise památková (KPAM) na 7

l)     Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) na 9

 

  1. jmenuje

podle § 68 odst. 2 písm. i), § 79 odst. 1, § 101 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

 

  1. členy komisí Rady MČ Praha 10:

 

aa)  Komise územního rozvoje (KÚR)

Ing. Milan Maršálek (VLASTA)

Ing. Pavel Hájek (Piráti)

Ing. Tomáš Pek, S.E. (TOP 09)

JUDr. Radmila Kleslová (ANO 2011)

Ing. arch. Šimon Vojtík

Ing. arch. Petr Lešek

JUDr. Pavel Šutka

 

ab)  Komise výchovně vzdělávací (KVV)

Mgr. Pavel Mareš (VLASTA)

Ing. Pavel Hájek (Piráti)

Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09)

Mgr. Tereza Hauffenová, MBA (ANO 2011)

 

 

- 3 -

 

 

 

Mgr. Regina Dlouhá

Mgr. Naďa Jurečková

Ivana Kriglová

 

ac)  Komise pro kulturu a udělování čestného občanství (KKČO)

Mgr. Ondřej Počarovský (TOP 09)

doc. Ing. Petr David, Ph.D. (ANO 2011)

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

Ing. René Kubášek

Mgr. Naďa Jurečková

Mgr. Šárka Gandalovičová

Ivana Kriglová

 

ad)  Komise majetková a nebytových prostor (KMN)

Mgr. David Satke (Piráti)

Ing. Pavel Hájek (Piráti)

doc. Ing. Lucie Sedmihradská. Ph.D. (VLASTA)

MgA. David Kašpar (VLASTA)

Ing. Michal Narovec (TOP 09)

doc. Ing. Petr David, Ph.D. (ANO 2011)

Mgr. Martin Černý

 

ae)  Komise bezpečnostní (KB)

Karel Duchek (VLASTA)

Bc. Matěj Štěpánek (VLASTA)

Bc. Radek Lojda (TOP 09)

Jaroslav Štěpánek, MBA (ANO 2011)

Ing. Lenka Dvořáková

Ondřej Letocha

Martin Švácha

 

 

 

- 4 -

 

 

af)   Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC)

Jiří Komrska (Piráti)

Ing. Ladislav Koubek (Piráti)

Mgr. Pavel Mareš (VLASTA)

Mgr. Veronika Žolčáková (VLASTA)

Bc. Lukáš Tyl (ODS)

Mgr. Ing. Martin Kopecký (ANO 2011)

Mgr. Ivana Cabrnochová (SpP)

Ondřej Kliment

Marek Reimer

 

ag)  Komise dotační politiky (KDP)

Ing. Ladislav Koubek (Piráti)

Mgr. Václav Vlček (VLASTA)

Ing. Milan Maršálek (VLASTA)

Bc. Radek Lojda (TOP 09)

Ing. Jarmila Bendová (ANO 2011)

Jiří Belšán

Mgr. Lucie Buchtíková

 

ah)  Komise pro podporu podnikání (KPP)

Karel Duchek (VLASTA)

Ing. Ivan Mikoláš (Piráti)

Ing. Jan Šnajdr (TOP 09)

Jaroslav Štěpánek, MBA (ANO 2011)

Adam Štěpánek

PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D.

Bc. Petr Hůlka

 

ai)   Komise pro rekonstrukci radnice (KRR)

Ing. Roman Bulíček (ODS)

Ing. arch. Martin Valovič (ODS)

Ing. Michal Narovec (TOP 09)

Martin Kostka (ANO 2011)

Ing. arch. Tomáš Podrázský

- 5 -

 

 

 

Mgr. Eliška Čepová

Ondřej Letocha

 

aj)   Komise pro dopravu a parkování (KPDP)

Mgr. Denisa Stonáčková (ODS)

Ing. Milan Maršálek (VLASTA)

Ing. Viktor Lojík (TOP 09)

Ing. Jarmila Bendová (ANO 2011)

Ing. Lenka Dvořáková

Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Adam Štěpánek

 

ak)  Komise památková (KPAM)

Jiří Komrska (Piráti)

Olga Koumarová (ODS)

Ing. Tomáš Pek, S.E. (TOP 09)

doc. Ing. Petr David, Ph.D. (ANO 2011)

Mgr. Šárka Gandalovičová

Mgr. Barbora Špičáková

PhDr. Josef Břečka

 

al)   Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21)

MgA. Olga Škochová Bláhová (VLASTA)

Ing. Milan Maršálek (VLASTA)

Ing. Viktor Lojík (TOP 09)

Mgr. Tereza Hauffenová, MBA (ANO 2011)

Mgr. Ivana Cabrnochová (SpP)

Mgr. Laura Pavlíková

Ing. Lenka Dvořáková

Mgr. Martin Černý

Bc. Petr Hůlka

 

 

- 6 -

 

 

am) Komise bytové politiky (KBP)

Bc. Radek Lojda (TOP 09)

Martin Kostka (ANO 2011)

Mgr. Naďa Jurečková

 

  1. předsedy komisí Rady MČ Praha 10 z řad členů komise, kteří nebudou pro výkon funkce uvolněni:

ba)  Komise územního rozvoje (KÚR) - Ing. Milan Maršálek (VLASTA)

bb)  Komise výchovně vzdělávací (KVV) - Mgr. Pavel Mareš (VLASTA)

bc)  Komise pro kulturu a udělování čestného občanství (KKČO) - MgA, Jiří Sulženko, Ph.D.

bd) Komise majetková a nebytových prostor (KMN) - Mgr. David Satke (Piráti)

be)  Komise bezpečnostní (KB) - Ing. Lenka Dvořáková

bf)  Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC) - Jiří Komrska (Piráti)

bg)  Komise dotační politiky (KDP) - Ing. Ladislav Koubek (Piráti)

bh)  Komise pro podporu podnikání (KPP) - Adam Štěpánek

bi)   Komise pro rekonstrukci radnice (KRR) - Ing. Roman Bulíček (ODS)

bj)   Komise pro dopravu a parkování (KPDP) - Mgr. Denisa Stonáčková (ODS)

bk)  Komise památková (KPAM) - Mgr. Šárka Gandalovičová

bl)   Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) - MgA. Olga Škochová Bláhová (VLASTA)

 

IV. ukládá

1. Ing. Maršálkovi, předsedovi KÚR

Mgr. Marešovi, předsedovi KVV

MgA. Sulženko, Ph.D., předsedovi KKČO

Mgr. Satke, předsedovi KMN

Ing. Dvořákové, předsedkyni KB

p. Komrskovi, předsedovi KIT-SC

Ing. Koubkovi, předsedovi KDP

p. Štěpánkovi, předsedovi KPP

Ing. Bulíčkovi, předsedovi KRR

Mgr. Stonáčkové, předsedkyni KPDP

Mgr. Gandalovičové, předsedkyni KPAM

MgA. Škochové Bláhové, předsedkyni KSZM-MA21

  1. předložit radě ke schválení působnost komise v souladu s § 3 jednacího řádu komisí

 

Termín: 28. 2. 2019

- 7 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:          Ing. Maršálek, předs. KÚR, Mgr. Mareš, předs. KVV, MgA. Sulženko, Ph.D., předs. KKČO, Mgr. Satke, předs. KMN, Ing. Dvořáková, předs. KB, p. Komrska, předs. KIT-SC, Ing. Koubek, předs. KDP, p. Štěpánek, předs. KPP, Ing. Bulíček, předs. KRR, Mgr. Stonáčková, předs. KPDP, Mgr. Gandalovičová, předs. KPAM, MgA. Škochová Bláhová, předs. KSZM-MA21

Na vědomí:     členům komisí rady; tajemníkům komisí rady; KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-131370/2018

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10