Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem
č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle, obec Praha

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 479

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s návrhem na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle, obec Praha, ************************ za kupní cenu 121.200,- Kč za podmínky, že k prodeji dojde poté, co bude uhrazeno bezesmluvní užívání za žadatelem užívanou část pozemku parc. č. 3392/6 v k. ú. Michle, obec Praha, o výměře 22,7 m2
  2. s návrhem na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle, obec Praha, *************************, za kupní cenu 121.200,- Kč poté, co bude uhrazeno bezesmluvní užívání za žadatelem užívanou část pozemku parc. č. 3392/6 v k. ú. Michle, obec Praha, o výměře 22,7 m2
  3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Petra Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6 vše v k. ú. Michle, obec Praha

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-244516/2022

Zpět na začátek usnesení