Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhlášení 37. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 266

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    vyhlášení 37. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    vzorové podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek, které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu

c)    zajištění elektronické aukce v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   jmenuje

komisi pro posouzení úplnosti nabídek předložených v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola výběrového řízení, tj. elektronické aukce k jednotlivým volným bytovým jednotkám dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 3 předloženého materiálu)

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    zajistit zveřejnění soutěžních podmínek 37. výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

 

Termín: 14. 4. 2022

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    ve spolupráci se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10, PSČ 101 38, organizačně zajistit průběh 37. výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení a předložit Radě MČ Praha 10 návrh na prodej volných bytových jednotek vítězným uchazečům

 

Termín: 7. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; privatizace obecního majetku

Provede:         Ing. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-115097/2022

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 266 ze dne 12. 4. 2022

 

 

Seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků pro:

 

 

37. Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce

 

 

Hodnotící komise

 

 

Členové:

 

  1. Mgr. Václav Vlček, člen ZMČ
  2. Bc. Iva Petřinová, OMP
  3. úředník

4.    zástupce občanů Prahy 10

 

 

 

 

Náhradníci:

 

  1. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., členka ZMČ
  2. Ing. Petr Beneš, člen ZMČ
  3. Šárka Žiláková, OMP
  4. Blanka Březinová, OMP
  5. zástupce občanů Prahy 10

 

Zpět na začátek usnesení