Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na realizaci a provoz adaptačních skupin pro předškolní děti v budově Jasmínová 2904/35, Praha 10

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 239

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

a)       s realizací a provozem dočasných adaptačních skupin pro předškolní děti ukrajinských uprchlíků s využitím nemovitosti č. p. 2904, Jasmínová 35 na pozemku parc. č. 2078/202 v k. ú. Záběhlice a za podmínek uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)      s bezúplatnou výpůjčkou prostor nemovitosti č. p. 2904, Jasmínová 35 na pozemku parc. č. 2078/202 v k. ú. Záběhlice pro Mateřskou školu, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace, dle smlouvy o výpůjčce uvedené v příloze předloženého materiálu

c)       s refundací vynaložených a prokázaných nákladů na provoz, energie, služby, na vyplacení dohod o provedení práce provozních zaměstnanců a zaměstnanců pečujících o děti, materiální vybavení, nákladů na úklid a drobné vybavení z rozpočtu MČ Praha 10 Mateřské škole, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace, a to nejpozději do konce srpna 2022

d)      se zapůjčením movitého majetku od všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 dle potřeby a možností za účelem dočasného vybavení prostor pro adaptační skupiny dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 2. 4. 2022

 

1.2.    zajistit informování ředitelek všech mateřských škol zřízených MČ Praha 10 ve věci možnosti zápůjčky vybraného svěřeného majetku pro účely provozu adaptačních skupin dle bodu I. d) tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 2. 4. 2022

 

2. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

2.1.    podepsat smlouvu uvedenou v příloze předloženého materiálu a zajistit podepsání smlouvy též ředitelkou školy dle bodu I. d) tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 2. 4. 2022

 

3. Ing. Hladkému, vedoucímu OHS

3.1.    zajistit stěhování zapůjčeného vybavení mateřských škol zřízených MČ Praha 10 do budovy B v Jasmínové 2904/35, Praha 10 dle bodu I. d) tohoto usnesení a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 2. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         humanitární pomoc; školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK; Ing. Březina, ved. OBN; Ing. Hladký, ved. OHS

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-116453/2022

Zpět na začátek usnesení