Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011


Městská část Praha 10
vyhlašuje

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání; protidrogové prevence a životní prostředí

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2011

Program I - Sociální oblast
I.1. Zdravotně sociální program
I.2. Sociální program pro seniory
I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem
I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny

Program II - Kultura a umění
II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit
II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10
II.3. Akce pořádané v rámci "Dnů Prahy 10"

Program III - Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání
III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí "Sport pro všechny"
III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež
III.4.Táborová činnost
III.5. Volný čas
III.6. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
III.7. Akce pořádané v rámci "Dnů Prahy 10"

Program IV - Protidrogová prevence
IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek
IV.2. Služby protidrogové prevence

Program V - Životní prostředí
V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

Způsob poskytnutí dotace

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2011 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.
"Zásady" včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10
www.praha10.cz a v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
Plaňanská 1, Praha 10
Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.
O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz
Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.
Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 1.11.2010 do 20.12.2010 do 17:00 hodin.
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

Žádost o dotaci může být podána - osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
- doporučeně poštou na adresu:
Městská část Praha 10
Odbor školství a kultury
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.
Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,
e-mail: miluseh@praha10.cz

Formuláře žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30