Starostka a místostarostové MČ Praha 10

Správa městské části v době mezi konáním voleb a zvolením nových orgánů městské části

Dnem voleb (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), tedy dnem 23. září 2022 zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva, takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva.

V období ode dne konání voleb do zvolení nového starosty, případně místostarostů a nové rady zajišťují správu dosavadní starosta a místostarostové a dosavadní rada městské části.

Spolu se zánikem zastupitelstva dochází i k zániku všech výborů zastupitelstva městské části. Komise rady pokračují v plnění svých úkolů, a to až do zvolení nové rady městské části.