Rada městské části Praha 10

Správa městské části v době mezi konáním voleb a zvolením nových orgánů městské části

Dnem voleb (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), tedy dnem 23. září 2022 zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva, takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva.

V období ode dne konání voleb do zvolení nového starosty, případně místostarostů a nové rady zajišťují správu dosavadní starosta a místostarostové a dosavadní rada městské části.

Spolu se zánikem zastupitelstva dochází i k zániku všech výborů zastupitelstva městské části. Komise rady pokračují v plnění svých úkolů, a to až do zvolení nové rady městské části.

 

Rada je voleným výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Připravuje návrhy pro jeho jednání a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Více základních informací.

Složení Rady městské části Praha 10

Ing. Jana Komrsková – 1. místostarostka
Email: jana.komrskova@praha10.cz
Telefon: 267 093 579

Ing. Petr Beneš - místostarosta
Email: petr.benes@praha10.cz
Telefon: 267 093 447

PaedDr. Martin Sekal - místostarosta
Email: martin.sekal@praha10.cz
Telefon: 267 093 325

Ing. arch. Martin Valovič – místostarosta
Email: martin.valovic@praha10.cz
Telefon: 267 093 647

Mgr. Michal Kočí – člen Rady MČ
Email: michal.koci@praha10.cz
Telefon: 267 093 574

Olga Koumarová – členka Rady MČ
Email: olga.koumarova@praha10.cz
Telefon: 267 093 128

 

Seznam členů rady