Granty 2013

Vyhlášení I. kola grantového řízení pro rok 2013

Městská část Praha 10

vyhlašuje od 8.10.2012 do 30.11.2012

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogové prevence a prevence kriminality; životní prostředí

Výsledky I. kola grantového řízení MČ Praha pro rok 2013 

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2013

Program I - Sociální oblast

I.1. Zdravotně sociální program

I.2. Sociální program pro seniory

I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny

Žádost na podporu v sociální oblasti

 

Program II - Kultura a umění

II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10

II.3. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost na podporu v kultuře a umění

 

Program III - Sport, tělovýchova a volný čas

III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí „Sport pro všechny“

III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

III.4. Táborová činnost

III.5. Volný čas

III.6. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost o podporu ve sportu, tělovýchově a volném čase

 

Program IV - Protidrogová prevence a prevence kriminality

IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek

IV.2. Služby protidrogové prevence

IV.3. Primární prevence – práce s dětmi a mládeží

IV.4. Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

IV.5. Informování občanů

Žádost na podporu v protidrogové prevenci a prevenci kriminality

 

Program V - Životní prostředí

V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

Žádost na podporu v životním prostředí

 

Způsob poskytnutí dotace

Podmínkou pro rok 2013 je stanovený limit pro podání žádosti o grant a dodržení stanoveného finančního limitu pro jeden právní subjekt - jeden projekt. Žadatel – jeden právní subjekt  může podat pouze jednu žádost o grant, která může obsahovat více pořádaných akcí dle zvoleného tématického zaměření - oblasti. Horní finanční limit celkového požadavku o grant může činit maximálně 200 000,-Kč.

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2013 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.

Znak MČ Praha 10

 „Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10  www.praha10.cz  a v Informačních kancelářích Úřadu městské části  Praha 10

- Vršovická 68

- Plaňanská 1, Praha 10

 

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat od 8.10.2012 do  30.11.2012 do 12:00 hodin.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

 

Žádost o dotaci může být podána:

osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10,

Vršovická 68, Praha 10

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Odbor školství

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10  Vršovická 1429/68 a informační kanceláře Plaňanská 1, Praha 10:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412,  tel. spojení: 267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Formulář vyúčtování účelové dotace - grantu

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10