Aktuality z oblasti financí

Rada městské části Praha 10 bilancuje

V těchto dnech uplynul přesně rok od komunálních voleb. V Praze 10 tehdy voliči umožnili ustavení nové koalice ve složení VLASTA, Piráti a ODS. Vznikla devítičlenná rada, v níž každý z těchto politických subjektů zastává tři místa. Jako jeden z hlavních cílů si vytkla vytvoření otevřené radnice naslouchající všem svým obyvatelům.

Publikováno: 11.02.2020
Kategorie: Měsíčník, Volené orgány3109

Poskytování informací veřejnosti se proto stalo významnou oblastí, na kterou se rada zaměřila. Kromě jiného byly spuštěny nové komunikační kanály, jako je měsíčník Praha 10, jehož vydávání minulá vládní garnitura před lety zastavila, nebo Mobilní Rozhlas. Jsou pohodlně přístupné občanům všech věkových kategorií a ve srozumitelné podobě je informují o důležitých věcech, které se v Praze 10 dějí.

S naplňováním výše uvedeného předsevzetí souvisí rovněž seznamování občanů s tím, jak rada městské části naplňuje své programové prohlášení. Podle zákona o tom musí každý půlrok referovat zastupitelstvu městské části. Zpráva o činnosti rady v prvním pololetí roku 2019 byla zastupitelstvem Prahy 10 projednána 23. září. Její celé znění najdete na webových stránkách www.praha10.cz; pro čtenáře měsíčníku z ní vybíráme nejdůležitější počiny jednotlivých radních.

 

Renata Chmelová, starostka

strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21

 

Jako starostka jsem radě předložila čtyři desítky materiálů. Většina z nich se týkala organizačních a procesních záležitostí samosprávy městské části. Každé mé hlasování na jednání rady pro jakýkoliv materiál, ať už byl navržený kýmkoliv z radních, bylo činěno s vědomím toho, že si přeji úřad přátelský a přívětivý k občanům a že i já sama chci žít v městské části, která je otevřená všem lidem.

V kompetenci starostky bylo obnoveno vydávání radničního měsíčníku „Praha 10”. Snahou současného vedení je, aby se informace o správě městské části a aktuality z jednotlivých čtvrtí dostávaly k obyvatelům všech generací. Začaly práce na tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje Prahy 10 pro období 2020–2030. Pouze díky rovnováze v oblasti životního prostředí, ale i v rovině sociální a ekonomické se může Praha 10 stát živoucí a prosperující městskou částí. Již v lednu městská část podepsala memorandum, které by mělo pomoci ve snaze o snižování a ukončování bezdomovectví a v červnu rada přijala usnesení, v němž vyjádřila snahu o regulaci provozování hazardních her na území Prahy 10.

 

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka

životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a volnočasové aktivity

 

Jedním z mých prvních kroků ve funkci bylo narovnání poměrů v řízení akciových společností, které jsou stoprocentně vlastněny městskou částí. Klíčové funkce v řídících orgánech byly na základě výběrových řízení obsazeny skutečnými odborníky a restrukturalizace holdingu pokračuje. Napravuji vážné prohřešky předchozího vedení v oblasti účetnictví, zákonných výkazů a smluvních vztahů s dodavateli služeb.“

Ve výběrovém řízení byl vybrán nový provozovatel farmářských trhů na Kubánském náměstí a uskutečnily se opravy volnočasového areálu Gutovka. Byla vypsána výběrová řízení na dodavatele správy a údržby ploch veřejné zeleně, úklid chodníků a svoz odpadkových košů a také na správu a údržbu dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť. Pozornost byla věnována frekvenci svozu tříděného odpadu, zvýšení počtu svozových míst a výstavbu podzemních kontejnerů. Podařilo se umístit první sběrné nádoby na použité rostlinné oleje. Nejasný způsob udělování dotací sportovním klubům a spolkům byl nahrazen zcela transparentním způsobem dělení, kde prioritou je skutečný počet aktivních členů.

 

Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta

územní rozvoj, kulturní památky, podpora podnikání

 

Jeden ze stěžejních bodů mé práce v radě představuje dokončení plánu na transformaci velmi zanedbaného území Bohdalec – Slatiny v novou, převážně obytnou čtvrť. V tomto směru se podařilo dosáhnout významného posunu zadáním dopracování stávající urbanistické studie, tak aby respektovala zájmy Prahy 10 z hlediska kapacity území, dopravního zatížení, podílu zelených ploch apod.

Z dalších významných projektů pokročila revitalizace toku Botiče, neboť již byla vybrána první místa, kde bude probíhat. Došlo také k vypsání grantového programu na opravy historických objektů ve snaze o zachování unikátních hodnot zejména ve starší zástavbě Prahy 10. Došlo k zadání DÚR projektu Drážní promenády a schválení koncepční projektové přípravy výstavby sportovní haly a revitalizace hřiště u ZŠ Brigádníků. Úspěšně pokračují projektové práce na Čapkově vile. Ve spolupráci s FA ČVUT se nyní v zahraničí hledá funkční model, jakým se mohou soukromé subjekty podílet na veřejných investicích. Následně by tak mohl vzniknout Rozvojový fond Prahy 10.

 

MgA. David Kašpar, místostarosta

školství, kultura a sousedské vztahy

 

První polovina roku 2019 byla pro obě mé gesce – kulturu a školství – ve znamení nastartování práce na koncepcích jejich dalšího rozvoje. Obě oblasti se vyznačují velkým množstvím tzv. aktérů. V případě školství se jedná o 33 školských organizací, v kulturní oblasti zase o celou řadu sdružení, spolků, neformálních skupin i aktivních jednotlivců. Shodnout se s nimi na směru, kterým se má daná oblast rozvíjet, je skutečně nemalou výzvou.“

Ve školství se pracovalo na tvorbě tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II). Tento proces napomáhá ředitelům a pedagogům stanovit priority vzdělávací politiky. Došlo také k navázání spolupráce s neziskovými organizacemi, které se vzděláváním zabývají. Významným krokem bylo vyhlášení Zásobníku projektů, kde se podařilo zjednodušit podmínky a navýšit finanční prostředky. Viditelnou proměnou prošlo prostranství u kulturního domu Barikádníků, kde se konala celá řada akcí určených lidem ze sousedství. Proběhla výběrová řízení na nové provozovatele bývalého kina Vzlet a Waldesova centra.

 

Ing. Petr Beneš, místostarosta

majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT

 

Nejzásadnějším materiálem v mé gesci byly nové Zásady pronajímání bytů. Jde o historickou změnu, kdy městská část opouští praxi losování a dle vzoru magistrátu sjednocuje zásady pronajímání bytů tak, že se klade důraz na pomoc občanům znevýhodněným na trhu s bydlením. Druhou podstatnou změnou je navýšení nájemného ze 111 Kč/m2 na 140 Kč/m2 pro nově uzavřené smlouvy. Mnoho let neměla politická reprezentace odvahu tuto sazbu upravit, což vedlo k dlouhodobému podfinancování bytových domů ve správě Praha 10 a musel se masivně prodávat majetek. Zároveň bylo zřízeno Kontaktní centrum pro bydlení.“

Dále bylo zrušeno výběrové řízení na prodej bytových domů v Malínské a Černokostelecké ulici. Z pohledu rady se jedná o strategický pozemek, který může být velmi dobře a především rychle využit pro případnou výstavbu obecního bydlení či jinou formu podpory dostupného bydlení.

Velkou změnou oproti minulosti je valorizace částek za nájem nebytových prostor a prostor v ostatních zvláštních objektech pronajímaných městskou částí Praha 10.

 

Filip Humplík, místostarosta

doprava a parkování, rekonstrukce radnice a KD Eden

 

Zásadním usnesením v rámci dopravy bylo schválení rozšíření zón placeného stání v naší městské části. Nešlo o jediný bod, ale o celou řadu kroků, které jsme dlouze diskutovali s politiky i veřejností. Výsledkem je, že usnesení schválilo zastupitelstvo naší městské části jednoznačně napříč politickým spektrem a nikdo nebyl výslovně proti.“

Zároveň bylo zadáno zpracování „Studie řešení navýšení parkovacích kapacit”, která pomůže řešit současnou nepříznivou situaci. S ohledem na potřeby obyvatel naší městské části byl připomínkován dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029”, který do značné míry určuje budoucí podobu městské hromadné dopravy. Díky uzavření “Memoranda o spolupráci v rámci dopravy,” které podepsalo celkem devět z deseti radních pro dopravu centrálních pražských městských částí, bude Praha 10 pro magistrát čitelným a konstruktivním partnerem. Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce radnice Prahy 10 a radní obdrželi odborný posudek ke stavu kulturního domu Eden, který jim pomůže v rozhodování, jak s objektem dál naložit.

 

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní

finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet

 

Podařilo se předložit a přijmout návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2019 a následně byl schválen harmonogram prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020.“

V rámci dotačního řízení městské části Praha 10 vzniklo pět pracovních skupin a byly přijaty vzorové veřejnoprávní smlouvy a návrhy na poskytnutí finančních prostředků. V rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu „Moje stopa“ proběhlo rozdělení finančních prostředků na jednotlivé kategorie a byly vyhlášeny jeho výsledky. Byla podána informace o realizaci všech proběhlých ročníků „Mojí stopy“. Byla přijata dvě opatření pro zlepšení chodu radnice: záměr nákupu elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze a vedení vkladového účtu u České spořitelny. Byly podány žádosti o dotace na magistrát, konkrétně z investiční rezervy rozpočtu hlavního města, a definovány požadavky na tento rozpočet v oblasti kapitálových výdajů a na spolufinancování projektů EU/EHP. Došlo k vyhodnocení a ukončení projektu „Komplexní rekvalifikace s Desítkou – úspěšný restart kariéry”.

 

Mgr. Michal Kočí, radní

sociální a rodinná politika, zdravotnictví, bezpečnost, hazard

 

Rada schválila výpověď smlouvy o zajištění provozu lékařské pohotovostní služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami ze strany Prahy 10. Důvodem je náročné financování těchto služeb, na němž se odmítl podílet magistrát i sousední městské části. Přitom zajištění těchto služeb je ze zákona v kompetenci hlavního města, nikoliv MČ Praha 10.“

Byly poskytnuty finanční dary dětem s těžkým zdravotním postižením, které plní povinnou školní docházku denní formou. Rada rozhodovala o poskytnutí dotací v rámci programu městské části pro oblast paliativní péče. Byl upraven projekt Studentský dům, který nově pokračuje podle Zásad pro poskytování bezplatného ubytování studentům z Prahy 10. Městská část získala dvě dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu projektů v oblasti prevence kriminality a v oblasti protidrogové prevence. Rada uvolnila finanční prostředky v celkové výši 200 tis. Kč pro pět neziskových organizací jako poděkování za jejich činnost pro občany městské části na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

Olga Koumarová, radní

investice, budovy ZŠ a MŠ

 

V prvním pololetí roku 2019 jsem radě předkládala ke schválení materiály, které se velkým dílem týkaly vyhlašování výběrových řízení na stavební zakázky a následně jejich vyhodnocení. Těší mě, že na každou výzvu se přihlásily minimálně tři firmy, a z uchazečů byla vybrána vždy ekonomicky nejvýhodnější nabídka.“

Došlo k uzavření několika dodatků k smlouvám o dílo, kde se jednalo o navýšení ceny, někdy i o prodloužení termínu realizace. U rekonstrukce kina Vzlet se cena navýšila o chybějící vrstvy ve stávajících konstrukcích podlah a záměně koberce za vlysovou podlahu v hlavním sále. Při rekonstrukci Polikliniky Malešice náklady stouply především kvůli likvidaci azbestu. Vznikl důležitý koncepční materiál „Návrh zpracování záměru kompletní obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10“. Jeho součástí je záměr kompletní obnovy do roku 2030 i podrobný plán obnovy na období 2020–2022. Jako podklad pro tuto koncepci slouží pasportizace objektů ZŠ a MŠ. Následně proběhla prohlídka všech budov a konzultace s řediteli nebo jejich zástupci.