Aktuality z oblasti financí

Připomínkujte nově připravovaný Metropolitní územní plán hl. m. Prahy

Pro území celé Prahy momentálně vzniká nový Metropolitní územní plán. Zpracovává ho Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který zveřejnil první návrh v roce 2018. K němu se sešly desítky tisíc připomínek a námitek z městských částí i od občanů. Část z nich IPR zapracoval a upravený plán zveřejnil 26. dubna 2022 (najdete ho na webu IPRu). Nyní ho můžete opět připomínkovat ve fázi jeho tzv. veřejného projednání.

Publikováno: 27.04.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj3659

Námitky mohou podávat vlastníci dotčených pozemků a nemovitostí, připomínky pak veřejnost, a to do 30. června 2022 prostřednictvím Portálu Pražana. Obrátit se navíc můžete i na naši městskou část. Vaši připomínku či námitku můžete do 31. května 2022 vepsat i do formuláře Prahy 10. Všechny došlé podněty projednáme, ty relevantní podpoříme a předáme IPRu společně s našimi podněty jako tzv. zásadní připomínky

 

Důležité termíny:

  • 23. 5. 2022 – představení Metropolitního plánu na MČ P10 (metro Strašnická, IPR Praha)

  • 24. 5. 2022 – představení Metropolitního plánu na MČ P10 (metro Strašnická, IPR Praha)
  • 30. 5. 2022 – 1. Veřejné projednání Metropolitního plánu
  • 23. 6. 2022 – 2. Veřejné projednání Metropolitního plánu
  • 30. 6. 2022 – Konec lhůty pro podávání připomínek k upravenému návrhu Metropolitního plánu v rámci veřejného projednání

Jedná se o předpokládané termíny, podrobnosti budeme postupně doplňovat. Termín 30. 6. 2022 je závazný, na došlé připomínky a námitky po termínu zpracovatel nepřihlíží.

 

Historie vzniku dokumentu

Současně platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy schválený v roce 1999 vešel v platnost 1. 1. 2000 a již neodpovídá současným nárokům kladeným na udržitelný rozvoj hlavního města. Účinnost současného územního plánu také limituje legislativa. Proto již v roce 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP) rozhodlo o pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy, v roce 2013 pak ZHMP schválilo návrh zadání. Po šesti letech prací v roce 2018 pak Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zveřejnil návrh územního plánu, tzv. Metropolitního plánu, a ve stejném roce proběhlo tzv. společné jednání, při kterém se k plánu sešly první připomínky občanů a institucí, zejména pak městských částí, vlastníků pozemků, ale i široké veřejnosti.

Historie projednávání připomínek k územnímu plánu na MČ Praha 10

V rámci tzv. fáze společného jednání v roce 2018 uplatnila MČ Praha 10 více než padesát vlastních zásadních připomínek. Finální podobu schválilo ZMČ Praha 10 po jejich předchozím projednání v RMČ Praha 10 a též v Komisi územního rozvoje. Současně probíhal sběr dat od veřejnosti, jehož výsledkem bylo téměř 100 jednotlivých připomínek od 25 navrhovatelů. Způsob projednání připomínek veřejnosti v orgánech samosprávy byl totožný jako způsob projednání vlastních zásadních připomínek MČ Praha 10.

Bližší informace a upřesnění najdete na webu IPR Praha a webu Metropolitního plánu.