Aktuality z oblasti financí

Oznámení údržby břehového doprovodu v k.ú. Záběhlice

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako věcně příslušný odbor zajišťující správu

drobného vodního toku Botič a zástupce vlastníka vybraných pozemků celopražsky významné

zeleně, vodních toků a vodohospodářských staveb oznamuje provedení údržby břehového doprovodu tohoto vodního toku ve smyslu odst. 2, § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Publikováno: 29.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí5017

Celkem jde o kácení 9 stromů v druhovém složení trnovník akát, vrba křehká a olše lepkavá.

V případě stromů č. 1-5 se jedná o stromy vyvrácené, rozlomené, vykloněné a silně prosychající, v blízkosti mostního objektu ul. Na Lávce kde v případě pádu hrozí ucpání koryta vodního toku.

V případě stromů 6-7 se jedná o stromy již vyloženě suché v blízkosti frekventované cesty kolem Hamerského rybníka. V případě pádu stromu hrozí ohrožení osob pohybujících se po cestě a ucpání odtoku z rybníka.

V případě stromů 8-9 se jedná o stromy vyrůstající z nábřežní zdi, kdy dochází k postupnému vytlačování tvárnic vlivem působení kořenového systému stromů a je tedy ohrožena stabilita koryta, vyústění stávající veřejné dešťové kanalizace DN 500 a navazujících pozemků.

 
Více informací v přiloženém dokumentu.

Přiložené dokumenty