Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3898      nové hledání >>>
Strana 1 z 78První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.9.2018 750 16 k návrhu na postoupení nájemní smlouvy ze dne ze dne 14. 11. 2011 na společnost Vysoká škola finanční a správní, a. s., a udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor Rada
12.9.2018 749 16 k návrhu na podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti sportu Rada
12.9.2018 748 16 k návrhu na převzetí záštity nad pořádáním výstavy a četby veršů v prostoru malešické kaple sv. Václava pod názvem „Bez křídel by byl život fádní“ Rada
12.9.2018 747 16 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 10“ Rada
12.9.2018 746 16 k návrhu na schválení nového Spisového řádu ÚMČ Praha 10 Rada
12.9.2018 745 16 k návrhu na schválení smluv o nájmu nebytových prostor Rada
12.9.2018 744 16 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
12.9.2018 743 16 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
12.9.2018 742 16 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OBN/0819 na akci „ Oprava školnického bytu ZŠ Gutova a vícemetrážních volných bytů v domech Černokostelecká 989/2 a Černokostelecká 1794/39“ Rada
12.9.2018 741 16 k návrhu na změnu textace Přihlášky do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Rada
12.9.2018 740 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci přepracování starších smluv Rada
12.9.2018 739 16 k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru Rada
12.9.2018 738 16 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 300 na adrese Kružberská 1913/11 v souvislosti s přeměřením a užíváním jiného nebytového prostoru Rada
12.9.2018 737 16 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu plochy na Kubánském náměstí Rada
12.9.2018 736 16 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
12.9.2018 735 16 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
12.9.2018 734 16 k návrhu na úpravu plánu ZČ v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
12.9.2018 733 16 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2 - dodávka gastro vybavení“ Rada
12.9.2018 732 16 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad „Memoriálem ppor. Michala Braniše“, pořádaným Sportovním klubem policie FC 158 Praha, z. s. Rada
12.9.2018 731 16 k informaci o fyzickém a ekologickém vyřazení opotřebovaného a nefunkčního POE, DHM a DDHM a návrh na schválení svěření movitého majetku do správy zřízených organizací a prodeje vyřazeného POE, DHM a DDHM Rada
12.9.2018 730 16 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro oblasti: kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova pro rok 2019 a návrhu Metodiky dotačního řízení městské části Praha 10 pro předkladatele žádostí o dotace v roce 2019

Rada
12.9.2018 729 16 k žádosti o převzetí záštity městské části Praha 10 nad účastí klubu Dance Way, z. s., na Mistrovství světa v Hip Hopu Rada
12.9.2018 728 16 k informaci o zprovoznění Horského hotelu na Černé hoře a o přípravách na výjezdy žáků na školy v přírodě Rada
12.9.2018 727 16 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
12.9.2018 720 16 k návrhu na přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy, Praha 10, Olešská 18/2222 Rada
12.9.2018 725 16 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu pro oblast paliativní péče Rada
12.9.2018 724 16 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s činností supervizora paliativního týmu FNKV Rada
12.9.2018 723 16 k návrhu na uzavření smluv na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu a mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
12.9.2018 722 16 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2114) Rada
12.9.2018 721 16 ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
12.9.2018 720 16 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Praha 10 – Majetková, a. s. Rada
12.9.2018 719 16 k návrhu způsobu předložení návrhu „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018 - 2025“, v aktuálním znění, k diskuzi širší odborné veřejnosti

Rada
12.9.2018 718 16 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
12.9.2018 717 16 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., u akce: „Stavební úpravy SSZ 0.327 Vinohradská - Starostrašnická“ Rada
12.9.2018 716 16 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností CARPET INVEST, s. r. o., k tíži pozemku parc. č. 1292/5, k. ú. Strašnice Rada
12.9.2018 715 16 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s., u akce: „Rekonstrukce kanalizace ul. Moskevská, Praha 10“ Rada
12.9.2018 714 16 k návrhu na poskytnutí finančních darů dětem z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením za druhé pololetí školního roku 2017/2018 Rada
12.9.2018 713 16 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
12.9.2018 712 16 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 Rada
12.9.2018 711 16 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 Rada
12.9.2018 710 16 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 852/2, k. ú. Strašnice Rada
12.9.2018 709 16 k návrhu na uzavření Dohody o postoupení práv a převzetí závazků vyplývajících ze Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky Rada
12.9.2018 708 16 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtových výdajů roku 2018 v ORJ 0064 - Veřejná finanční podpora v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné a kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na území MČ Praha 10 Rada
12.9.2018 707 16 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 Rada
12.9.2018 706 16 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
12.9.2018 705 16 k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 Rada
12.9.2018 704 16 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
23.8.2018 703 15 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o prošetření nesouhlasu s přechodem nájemní smlouvy z bytu (p. *******, 28. pluku 1208/22, Praha 10, ze dne 9. 8. 2018)
Rada
23.8.2018 702 15 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Partnerství Rada
23.8.2018 701 15 k návrhu na fyzické a ekologické vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DDHM z objektu vily Karla Čapka Rada
Strana 1 z 78První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready