Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 4375      nové hledání >>>
Strana 1 z 88První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.3.2019 182 5 k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10 Rada
12.3.2019 181 5 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2019 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017 a 2018 Rada
12.3.2019 180 5 k návrhu na výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na „Provozovatele farmářských trhů na Kubánském náměstí v Praze 10“ Rada
12.3.2019 179 5 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3126/12 o výměře 217 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2999-169/2009 ze dne 11. 11. 2009 z pozemku parc. č. 3126/4 - ostatní plocha/zeleň v k. ú. Strašnice, BD Nučická 9 a 11, družstvo, IČO 264 49 978 Rada
12.3.2019 178 5 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3118/17, parc. č. 3118/18, parc. č. 3118/19 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/16 - zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) a parc. č. 3126/19 - ostatní plocha/zeleň, dle vymezeného celku č. 232 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 3764 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků jednotek Krupská 1748, 1749 a 1750, Praha 10, IČO 016 19 764) Rada
12.3.2019 177 5 k návrhu na koupi pozemků parc. č. 1368/4, parc. č. 1368/6, parc. č. 1368/7 v k. ú. Vršovice Rada
12.3.2019 176 5 k návrhu na souhlas k podpisu Memoranda o spolupráci Městské části Praha 10 s Národním institutem pro další vzdělávání v rámci projektu Strategického řízení a plánování Rada
12.3.2019 175 5 k informaci o výsledcích projektu „Aktivní město Praha 10 - podzim 2018; podpora čtenářské gramotnosti u dětí v předškolním a žáků v základním vzdělávání v městské části Praha 10“ Rada
12.3.2019 174 5 k návrhu na poskytnutí finančních darů pro učitele oceněné Cenou bratří Čapků Rada
12.3.2019 173 5 k informaci o Analýze dopravy v klidu na celém území MČ Praha 10 a návazných opatření Rada
12.3.2019 172 5 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením Rady MČ Praha 10 Rada
12.3.2019 171 5 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
12.3.2019 170 5 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
12.3.2019 169 5 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu bytu Rada
12.3.2019 168 5 k návrhu na poskytnutí bytu ze zdravotních důvodů Rada
12.3.2019 167 5 k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor Rada
12.3.2019 166 5 k návrhu k vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 10 za rok 2018 Rada
12.3.2019 165 5 k návrhu na zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030 Rada
12.3.2019 164 5 k návrhu na revokaci usnesení ve věci schválení podkladového materiálu k přípravě výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace k revitalizaci prostor Galerie 10 a bývalého Waldesova muzea knoflíků a šatních spínadel a vypsání tohoto výběrového řízení Rada
12.3.2019 163 5 k návrhu na rozpracování usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 25. února 2019 Rada
12.3.2019 162 5 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 Rada
12.3.2019 161 5 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/0850 na akci „Projekt energetických úspor a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Záběhlice, P 10“ Rada
12.3.2019 160 5 k návrhu na zrušení usnesení RMČ a na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
12.3.2019 159 5 k návrhu na prodloužení termínu pro předložení Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
12.3.2019 158 5 k návrhu na prodloužení termínu pro předložení Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
12.3.2019 157 5 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
12.3.2019 156 5 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
12.3.2019 155 5 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
12.3.2019 154 5 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1082 na akci „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“ Rada
12.3.2019 153 5 k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) Úřadu městské části Praha 10 a Odboru kultury a projektů (OKP) Úřadu městské části Praha 10 Rada
12.3.2019 152 5 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2838/46 v k. ú. Strašnice družstvu HOME Resort Plus Rada
12.3.2019 151 5 k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
5.3.2019 150 3 k návrhu na zřízení bankovního účtu v české měně s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10“ Rada
5.3.2019 149 3 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Praha 10“ Rada
5.3.2019 148 3 k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 Rada
5.3.2019 147 3 k návrhu na schválení vyhlášení dotačních programů pro oblast péče o nemovité kulturní památky dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a nemovité objekty památkově hodnotné Rada
5.3.2019 146 3 k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. - na rok 2019 Rada
5.3.2019 145 3 k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2019 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství Rada
26.2.2019 144 4 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
26.2.2019 143 4 k návrhu na udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 10 ve výkonu funkce veřejného opatrovníka osoby omezené ve svéprávnosti Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
26.2.2019 142 4 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1105 na akci „Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží“ Rada
26.2.2019 141 4 k návrhu na prodloužení termínů úkolů, vyplývajících z usnesení RMČ Praha 10 č. 981 ze dne 27. 11. 2018 k návrhu na zřízení Komise bytové politiky (KBP) Rady městské části Praha 10 a usnesení RMČ Praha 10 č. 1021 ze dne 13. 12. 2018 k návrhu na zřízení komisí Rady MČ Praha 10, jmenování předsedů a členů komisí Rady MČ Praha 10 Rada
26.2.2019 140 4 k návrhu na vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Vršovická 1461/64 v k. ú. Vršovice, NP 506.1 Rada
26.2.2019 139 4 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 743 ze dne 12. 9. 2018 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor, které se nachází v nemovitostech zařazených v záměru prodeje Rada
26.2.2019 138 4 k návrhu na projednání námitky proti výpovědi z nájemní smlouvy Rada
26.2.2019 137 4 k návrhu na schválení zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy Rada
26.2.2019 136 4 k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu nebytového prostoru v rámci přepracování starších smluv Rada
26.2.2019 135 4 k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu nebytového prostoru v rámci přepracování starší smlouvy Rada
26.2.2019 134 4 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době Rada
26.1.2019 133 4 k návrhu na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
Strana 1 z 88První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10