Aktuality ke koronaviru

Zápisy do ZŠ a MŠ pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisům do základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 10. 

Publikováno: 22.03.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Školní rok a provoz3365

Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 05.05.2021.

Způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinných dokladů bude určen v souladu s vydanými opatřeními MŠMT. O formě zápisu budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních mateřských škol a MČ Praha 10.

Elektronický předzápis bude pro zákonné zástupce otevřen od 06.04.2021.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.08.2021 pěti let.

Doplňující informace k zápisům do MŠ:

Termín: 5. 5. 2021. (V případě nařízené karantény či izolace zákonný zástupců dětí lze termín zápisu domluvit s ředitelkou MŠ individuálně.)

Vzhledem k platným mimořádným opatřením v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie a v souladu s doporučením a metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je třeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě.

Způsob podání žádostí:

·  do datové schránky školy (lze využít pouze osobní datovou schránku, nikoliv pracovní)

·  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

·  poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

·  osobním podáním ve škole – po telefonické domluvě s ředitelkou školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Přiložené kopie:

· prostou kopii svého občanského průkazu

· prostou kopii rodného listu dítěte

· lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte. V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§ 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2021/2022 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Doporučujeme využít elektronický předzápis, který bude aktivován od 6. 4. 2021 do 4. 5. 2021.

Pro konkrétnější informace sledujte prosím webové stránky jednotlivých mateřských škol.

 

Zápisy k povinné školní docházce do prvních ročníků základních škol zřizovaných MČ Praha 10 pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 07. a 08.04.2021.

Zápisy do přípravných tříd základních škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční dne 05.05.2021.

Způsob podávání žádostí o přijetí a povinných dokladů bude určen v souladu s vydanými opatřeními MŠMT. O formě zápisu a konkrétním čase budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních základních škol a MČ Praha 10.

Doplňující informace k zápisům do ZŠ:

Vzhledem k platným mimořádným opatřením v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie a v souladu s doporučením a metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je třeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě.

Termín zápisů do ZŠ – doba přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce je prodloužena.

Způsob podání žádostí:

·  do datové schránky školy (lze využít pouze osobní datovou schránku, nikoliv pracovní)

·  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

·  poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

·  osobním podáním ve škole – po telefonické domluvě s ředitelem školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Pro konkrétnější informace sledujte prosím webové stránky jednotlivých základních škol.