Školská agenda MHMP

Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze je zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy,http://skoly.praha.eu/ ,a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

Veškeré informace a formuláře žádostí naleznete v následujícím odkazu:

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/vydani_zapisoveho_listku_na_mhmp.html


Ztratili jste doklad o dosaženém vzdělání a potřebujete ho?

Ztratili jste doklad o dosaženém vzdělání a potřebujete ho?

Obraťte se na školu nebo učiliště, kde jste studovali. Tam se tyto dokumenty archivují po dobu 45 let. Po uplynutí 45 let se vysvědčení, protokoly učňovských zkoušek, školních výkazů a katalogů předávají do Archivu hlavního města Prahy.

Pokud byla škola nebo učiliště zrušeno a dokumenty z doby jejich působení se zachovaly, jsou uloženy u jejich právního nástupce. Ve výjimečných případech byly Archivem hlavního města Prahy přebírány i materiály zrušených škol nebo učilišť mladší 45 let, a to tehdy, jestliže nebyly vhodně uloženy a hrozilo jejich zničení.

Archiv hlavního města Prahy vydává žadatelům právně ověřené výpisy a opisy, nikoli stejnopisy vysvědčení.

Veškeré informace naleznete na tomto odkazu:

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/opisy_a_vypisy/opis_vysvedceni_a_vyucniho_listu.html


Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/skolstvi/uznavani_rovnocennosti_a_nostrifikace_vlozeno_01092011.html