Cíle programů primární prevence

Cíle programů primární prevence dělíme na obecné a speciální.

Obecné cíle

Hlavní cíl programů primární prevence je v souladu s cílem primární prevence definovaným Světovou zdravotnickou organizací (WHO): předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu. 

Cílem programů primární prevence je, aby cílová skupina získala takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Tzn. především:

 • vytvářet povědomí a informovanost o drogách a jiných sociálně nežádoucích jevech a nepříznivých důsledcích s nimi spojených
 • podporovat protidrogové postoje a normy
 • rozvíjet sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.
 • podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času
 • seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek

Speciální cíle

Speciální cíle programů primární prevence dělíme dle jednotlivých realizovaných služeb na:

Cíle všeobecné primární prevence

Mezi cíle všeobecné primární prevence patří prostřednictvím dlouhodobých programů primární prevence:

 • aktivně oslovovat děti, rodiče a pedagogy
 • přispět k výchově dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti
 • spolupracovat se školními metodiky prevence s cílem zvýšit efektivitu preventivního působení v dané škole
 • vydávat informační a kontaktní materiály se zaměřením na spolupráci rodičů a pedagogů v rámci prevence a informovanosti veřejnosti

Cíle selektivní primární prevence

Mezi cíle selektivní primární prevence patří prostřednictvím práce s třídami, kde je zvýšené riziko vzniku sociálně nežádoucího chování:

 • napomáhat při diagnostice problému ve třídě
 • napomáhat ke zkvalitnění vztahů mezi žáky ve třídě, kde jsou vztahy z různých důvodů narušeny
 • zlepšit sociální klima v indikovaných třídách
 • spolupracovat s třídními učiteli a školními metodiky prevence při řešení situace ve třídě

Cíle indikované primární prevence

Mezi cíle indikované primární prevence patří prostřednictvím konzultací pro děti, rodiče a pedagogy:

 • předcházet užívání návykových látek a vzniku jiných forem rizikového chování u jedinců se zvýšeným rizikem
 • poskytnout dětem a mládeži možnost podpory zdravého životního stylu, rozvíjet komunikaci, schopnost sebepoznání, sociální dovednosti, schopnost čelit tlaku rizikových vrstevníků, zvyšovat sebedůvěru, sebejistotu, atd.
 • podpořit děti v navazování zdravých vztahů s vrstevníky
 • podpořit a rozvíjet pozitivní vztahy v rodině a přispívat ke zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými členy rodiny
 • motivovat celou rodinu ke komplexnímu způsobu řešení problémů dítěte
 • poskytnout odborné poradenství v případě řešení konkrétních problémů týkající se dětí a dospívajících
 • nabídnout pedagogům bezpečný prostor pro individuální konzultaci problematických situací v rámci pedagogické praxe týkající se ohrožených jedinců
 • seznámit pedagogy s možnostmi efektivního řešení situací spojených s užíváním návykových látek nebo s jinými formami rizikového chování