Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10

1. Základní ustanovení

Tento dokument (dále jen “Zásady”) upravuje podmínky pronájmu bytů svěřených městské části Praha 10.
Vedení městské části si uvědomuje svou společenskou a veřejnou odpovědnost a vnímá existenci konkrétních skupin osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením nebo je v zájmu obce těmto osobám poskytnout byt (např. učitelé, strážníci). Těmto občanům hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.
Pronájem bytu ani prodloužení doby nájmu podle Zásad není nárokové - a to ani v případě, že žadatel splní všechna kritéria uvedená v těchto Zásadách podle charakteru podané žádosti o pronájem bytu.


2. Platnost a působnost

Tyto Zásady nabývají platnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 10 a účinnosti 15 dnů po nabytí platnosti. Nakládání s byty v domech svěřených Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., zřizovací listinou se řídí samostatnými zásadami.


3. Zkratky a pojmy

Byt MČ – Praha 10, obecní byt svěřený městské části Praha 10
HMP – Hlavní město Praha
KBP – Komise bytové politiky
– Městská část Praha 10
Navrhující subjekt – Zaměstnavatel žadatele o byt z kategorie „Byty v zájmu obce“
Nevypořádané finanční závazky – Pojmem se rozumí skutečnost, že žadatel, který má dluh na nájemném (nebo na vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu), neuzavřel splátkový kalendář, příp. splátkový kalendář uzavřel, ale neplní ho.
OBN – Odbor bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 10
OSO – Odbor sociální ÚMČ Praha 10
ObčZ – Zákon č. 89/2012 Občanský zákoník, v platném znění
RMČ – Rada městské části Praha 10
ÚMČ – Úřad městské části Praha 10

 

I. Určení bytů MČ Praha 10

Pro byty svěřené městské části Praha 10 je vedena evidence žadatelů na základě podané žádosti o pronájem bytu. Každý žadatel může být zapsán jen do jedné evidence dle kategorie bytů (viz níže). Počet volných bytů, které budou vyčleněny k pronájmu pro jednotlivé kategorie (A–C) a rozdělení těchto bytů dle cílových skupin v rámci kategorií stanoví Rada městské části Praha 10 (RMČ) na návrh Komise bytové politiky (KBP). Z priorit a potřeb cílových skupin občanů MČ Praha 10 vyplývají následující kategorie bytů, přičemž minimální výše nájemného je stanovena RMČ a je uvedena ve veřejně přístupném ceníku nájemného:

A. Dostupné a sociální bydlení
Byty v této kategorii (v rámci kvóty bytů schválené RMČ) jsou určeny pro osoby, které se ocitly v bytové nouzi, případně jim bytová nouze akutně hrozí, a tuto situaci nejsou schopny řešit vlastními prostředky ani s pomocí městské části.

B. Byty v zájmu obce
Byty v této kategorii jsou určeny pro zástupce vybraných profesí, jimiž jsou pro účely Zásad žadatelé, kteří jsou na pronájem bytu navrhováni státními orgány a organizacemi, orgány MČ Praha 10, organizacemi, jejichž zřizovatelem je HMP, MČ Praha 10 a příslušnými odbory MČ Praha 10 (dále jen “navrhující subjekt”), a to v rámci kvóty bytů schválené RMČ.

C. Byty s tržní výší nájemného

V této kategorii jsou (dle kvóty bytů schválené RMČ) pronajímány vybrané byty v atraktivních lokalitách. Konkrétní byty k pronájmu stejně jako výše nájemného pro každý byt budou stanoveny veřejnou aukcí, jejíž pravidla budou vypsána vždy zvláštním řízením.

 

II. Evidence žadatelů o pronájem bytu

Tato kapitola stanoví pravidla evidence žadatelů pro kategorii Dostupné a sociální bydlení (kat. bytů I. A) Evidence žadatelů o pronájem bytů v kategorii Byty v zájmu obce (kat. bytů I. B) bude vedena na základě žádostí došlých od navrhujících subjektů odděleně. Evidence žadatelů o pronájem bytů v kategorii Byty s tržní výší nájemného (kat. bytů I. C) bude probíhat na základě podmínek veřejné aukce, jejíž pravidla budou vypsána vždy zvláštním řízením. Každý žadatel o byty v kategorii I. A musí pro zapsání do evidence splnit požadovaná vstupní kritéria (viz kapitola III.). Pro zařazení do příslušné evidence je podávána žádost na předepsaném formuláři (Příloha č. 3 těchto Zásad). Pokud dojde k přidělení bytu, je žadatel automaticky vymazán z evidence, kde je veden.  
Odbor bytů a nebytových prostor MČ Praha 10 (OBN) vede evidenci žadatelů o pronájem bytu. Evidenci vede odděleně podle určení bytů MČ Praha 10 dle kapitoly I. těchto Zásad.
Žádost podává vždy jedna osoba. Vícečlenné domácnosti podávají jednu společnou žádost. V tomto případě dodávají dokumenty o všech osobách, které v době podání žádosti o pronájem bytu sdílejí společnou domácnost (dále jen “členové domácnosti”), příp. o osobách, které se spolu s žadatelem budou stěhovat do pronajatého bytu MČ Praha 10.
Všechny podklady vztahující se k dokumentaci žadatele a členů jeho domácnosti musí být aktuální; aktualizaci žadatel provede osobně nebo e-mailem, a to na výzvu OBN vždy do 30. 9. příslušného roku. Pokud žadatel neprovede aktualizaci ve stanovené lhůtě, ačkoli prokazatelně obdržel výzvu, může být z evidence vyřazen rozhodnutím OBN. Před rozhodnutím o vyřazení z evidence předkládá OBN seznam žadatelů, kteří mají být vyřazeni včetně uvedení důvodu, k projednání KBP. V případě zařazení žadatele do evidence a pozdějšího projednávání jeho žádosti je žadatel povinen na vyzvání OBN doplnit aktuální dokumenty.
Do evidence bude zapsán pouze žadatel, který předloží podepsanou žádost na předepsaném formuláři (Příloha č. 3 těchto Zásad) a všechny požadované dokumenty dle Přílohy č. 1 těchto Zásad. V případě potřeby OBN další dokumenty vyžádá písemnou či jinou vhodnou formou.
Pokud žadatel řádně nedoloží dokumenty prokazující stav, na základě, kterého může získat body navíc dle Přílohy č. 2 těchto Zásad, nemusí být za skutečnosti z nich vyplývající uděleny příslušné body.
V případě, že jeho žádost nebude zařazena do evidence a bude vrácena, může žadatel podat novou žádost jen v případě, že se podstatným způsobem změnily jeho osobní, zdravotní nebo bytové podmínky, v opačném případě nejdříve po dvou letech ode dne vydání zamítavého stanoviska k jeho poslední podané žádosti o byt.

 

III. Vstupní kritéria pro zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu MČ Praha 10 v kategorii I.A Dostupné a sociální bydlení

Tato kapitola se nevztahuje na kategorie I. B Byty v zájmu obce a I. C. Byty s tržní výší nájemného. Pokud žadatel nesplňuje některé ze vstupních kritérií pro daný byt, OBN žádost nezařadí do evidence a žádost s písemným odůvodněním vrátí. Pokud s vyřazením žadatel nesouhlasí, požádá o projednání v KBP.  

Vstupní kritéria pro zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu MČ Praha 10 jsou:
A. Žadatel je občanem EU.
B. Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí, resp. bude sdílet domácnost, nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani mít právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu. Výjimka je možná pouze v případě, že žadatel prokáže, že nemůže nemovitost využívat k bydlení.
C. Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí, resp. bude sdílet domácnost, se neúčastnili privatizace bytů z majetku státu, kraje nebo MČ Praha 10.
D. Žadatel nebo jiná osoba, která s ním sdílí, resp. bude sdílet domácnost, nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči MČ Praha 10.
E. Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 10, případně prokázat skutečný pobyt na území MČ Praha 10.1 
F. Žadatel je bez bytu, v nevyhovujícím bytě nebo je jeho bydlení v bytě nejisté nebo je jinak ohroženo.
G. Doložený čistý příjem všech členů domácnosti žadatele je po odečtení normativních nákladů na bydlení pro hlavní město Prahu (podle aktuálního nařízení vlády) menší nebo roven 4násobku příslušného životního minima.

1) Pro doložení skutečného pobytu lze použít například potvrzení o zaměstnání na území MČ Praha 10, potvrzení o docházce dětí do školy či předškolního zařízení na území MČ Praha 10, historii ubytovacích smluv, či potvrzení sociálního pracovníka o dlouhodobém kontaktu s klientem. U žadatelů s trvalým pobytem na ohlašovně pobytu se požaduje prokázání skutečného pobytu na území MČ Praha 10

 

IV. Důvody k vyřazení žadatele z evidence

Tato kapitola stanoví pravidla pro kategorii Dostupné a sociální bydlení (kat. bytů I. A) a Byty v zájmu obce (kat. bytů I. B).
Vyřazení provádí OBN v případě, že:
A. bude zjištěno, že žadatel uvedl nepravdivé informace.
B. pominou důvody, pro které byl žadatel zařazen do evidence.
C. žadatel nedoloží všechny požadované dokumenty dle Přílohy č. 1 těchto Zásad.
D. žadatel se k nabídce pronájmu bytu bez vážných důvodů nevyjádří ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
E. žadatel odmítne nabízený byt (výjimka dle kapitoly V., bod I.).
F. žadatel odmítne uzavřít nájemní smlouvu
G. žadatel neaktualizuje svou žádost ve lhůtě 30 dnů, ačkoli ho k tomu vyzval OBN postupem dle kapitoly II těchto zásad
Před rozhodnutím o vyřazení z evidence předkládá OBN seznam žadatelů, kteří mají být vyřazeni (včetně uvedení důvodu), k projednání KBP.

 

V. Postup projednávání žádostí zařazených do evidence

Tato kapitola stanoví pravidla pro kategorii Dostupné a sociální bydlení (kat. bytů I. A) a Byty v zájmu obce (kat. bytů I. B).
O pronájmu každého bytu rozhoduje Rada městské části Praha 10.
A. Žadatel podá vyplněnou žádost na předepsaném formuláři (Příloha č. 3 těchto Zásad) dostupném na webu MČ Praha 10 nebo fyzicky v kanceláři OBN, doplní ji všemi požadovanými dokumenty (Příloha č. 1 těchto Zásad) a kompletní žádost doručí do podatelny ÚMČ Praha 10.
B. OBN doručenou žádost zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě do 30 kalendářních dnů dokumenty nedoplní, bude z evidence vyřazen rozhodnutím OBN. Pokud žadatel ani po doložení všech požadovaných dokumentů nesplní vstupní kritéria pro zápis do evidence žadatelů, nebude do evidence zapsán a žádost mu bude vrácena.
C. Žadatel je povinen v případě potřeby umožnit pracovníkům ÚMČ provedení místního šetření.
D. Pokud nedojde k vrácení žádosti pro nesplnění vstupních kritérií či pro neúplnost dokumentů, bude žádost předběžně ohodnocena OBN dle bodového hodnocení dle Přílohy č. 2 těchto Zásad.
E. Žádost bude dále předložena na program jednání KBP, která zkontroluje předběžné bodové hodnocení dle Přílohy č. 2 těchto Zásad. U žadatelů na předních místech v evidenci (dle bodového hodnocení), kteří budou pravděpodobně potřebovat pomoc při zabydlení, požádá KBP Odbor sociální o provedení sociálního šetření.
F. KBP doporučí/nedoporučí pronájem bytu zejména s ohledem na dostupnost vhodných bytových jednotek, na bodové hodnocení vzhledem k ostatním žadatelům v evidenci a k naléhavosti bytové nouze, s ohledem na cíle stanovené RMČ pro specifické cílové skupiny a po posouzení dalších rozhodných skutečností. KBP také může doporučit kratší než standardní dobu nájmu.
G. Doporučení KBP bude spolu s potvrzením žadatele, že souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu, předáno k projednání RMČ.
H. U bytů pro osoby v sociální tísni s potřebou sociální práce KBP informuje OSO o návrhu na přidělení bytu. OSO v rámci svých kompetencí zajistí sociální práci za účelem koordinace podpory směřující k prevenci ztráty bydlení. V tomto případě návrh na pronájem bytu bude obsahovat informaci OSO o zajištění podpory.
I. Pokud RMČ pronájem bytu schválí, připraví OBN smlouvu o nájmu bytu a písemně (či jinou dohodnutou formou) vyzve žadatele k jejímu podpisu. Pokud žadatel ze závažných důvodů odmítne ke schválenému bytu uzavřít nájemní smlouvu, může mu být po doporučení KBP ve zvláštním případě učiněna ještě jedna nabídka (o pronájmu bytu opět rozhodne RMČ). Pokud žadatel odmítne i po druhé nabídce bytu uzavřít nájemní smlouvu, nebo se bez vážných důvodů k jejímu podpisu nedostaví ani do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy, OBN vyřadí žádost z evidence. O této skutečnosti žadatele vyrozumí. V případě žádosti o byt v zájmu obce o této skutečnosti OBN vyrozumí i navrhující subjekt. Novou žádost může žadatel podat nejdříve po dvou letech ode dne doručení sdělení o vyřazení z evidence. Výjimka je možná v případě, že se podstatným způsobem změnily jeho osobní, zdravotní nebo bytové podmínky.
J. V případě, že KBP shledá důvody hodné zvláštního zřetele, může v odůvodněných případech doporučit RMČ uzavření nájemní smlouvy mimo kritéria těchto Zásad. Toto ustanovení může být použito pouze ve výjimečných případech, kdy by obvyklý postup podle Zásad mohl být pro obec ekonomicky méně výhodný, mohly by být porušeny dobré mravy či zásady dobré správy.

 

VI. Pronájem jiného bytu

Tato kapitola se nevztahuje na kategorii I. B Byty v zájmu obce a I. C Byty s tržní výší nájemného. Pro kategorii I. B Byty v zájmu obce bude případný pronájem jiného bytu realizován na základě návrhu příslušného navrhujícího subjektu a dle možnosti Městské části Praha 10. Bude o něm rozhodovat RMČ na návrh KBP.
Žádost nájemce bytu MČ Praha 10 o pronájem jiného bytu má formu běžné žádosti o byt (formulář viz Příloha č. 3). V případě žádosti o pronájem

 • menšího bytu bude žádost předložena na program jednání KBP. Doporučení KBP bude nadále předáno k projednání RMČ, která o pronájmu rozhodne.
 • většího bytu se na žadatele vztahují stejná pravidla a kritéria jako na nového žadatele a žadatel prochází standardním procesem evidence a hodnocení.
 • jiného bytu formou výměny mezi žadateli, je nutné doložit souhlas obou stran a v případě výměny mezi městskými částmi nebo městskou částí a hl. m. Prahou také souhlas příslušné městské části, respektive hl. m. Prahy. O každé žádosti nájemců o výměnu bytu rozhoduje RMČ na návrh KBP.

 

VII. Doba nájmu

A. Standardní doba nájmu
Smlouva o nájmu bytu bude uzavírána na dobu určitou s možností prodloužení nájmu po schválení RMČ na základě doporučení KBP:

 1. Dostupné a sociální bydlení - standardní doba nájmu je 2 roky.
 2. Byty v zájmu obce - standardní doba nájmu je 2 roky.
 3. Byty s tržní výší nájemného - konkrétní doba nájmu pro každý byt bude stanovena v podmínkách veřejné aukce, jejíž pravidla budou vypsána vždy zvláštním řízením.

V případě žadatelů starších 65 let může KBP po uplynutí standardní doby nájmu (2 roky) doporučit uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
 

B. Prodloužení doby nájmu

Smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu určitou prodlouží schválením RMČ na návrh KBP v případě, kdy:

 1. nájemce byt řádně užívá a plní povinnosti nájemce podle OZ a nájemní smlouvy
 2. nájemce nebo jiná osoba, která s ním sdílí/resp. bude sdílet domácnost, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu. Výjimka je možná pouze v případě, že žadatel prokáže, že nemůže nemovitost využívat k bydlení.
 3. nájemce dodá dokument o výši měsíčních finančních příjmů všech členů domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců, u OSVČ poslední podané Přiznání k dani z příjmu a to zejména pro případ, kdy bude posuzována adekvátní výše nájemného u pronajatého bytu
 4. nájemce dodá čestné prohlášení o neexistenci jiných než předložených příjmů
 5. nebylo zjištěno, že nájemce uvedl nepravdivé údaje.

Nájemce bytu musí splnit všechny shora uvedené podmínky. Výše a doba nájmu se řídí těmito Zásadami. Smlouvy o nájmu bytu svěřeného městské části Praha 10 uzavřené před účinností těchto Zásad, budou průběžně prodlužovány, resp. uzavírány nově podle těchto Zásad, a to vždy o 2 roky.
Smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu určitou k bytu v zájmu obce prodlouží RMČ na návrh KBP pouze v případě, kdy nájemce bytu MČ Praha 10, kromě shora uvedených podmínek, je stále ve služebním nebo pracovním poměru k navrhujícímu subjektu.
V případě plateb nájemného zpožděných o dobu delší, než jeden měsíc je lhůta prodlužována vždy jen na dobu určitou maximálně 1 rok. S týmž nájemcem, jehož platby nájemného byly opakovaně zpožďovány o dobu delší než jeden měsíc, lze uzavřít nájemní smlouvu nejvýše třikrát.
O každé době prodloužení nájemní smlouvy rozhoduje RMČ na návrh KBP.

 

VIII. Krátkodobý pronájem bytu

Fyzickým osobám s trvalým či skutečným pobytem na Praze 10, které se prokazatelně ocitly v náhlé a závažné bytové tísni, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami, je možno zajistit krátkodobý pronájem bytu. Jde zejména o případy havárie v pronajatém, příp. užívaném bytě, rozvodová situace, případy týrání či napadání, akutní bytové nouze a ohrožení života apod.
Smlouvu o krátkodobém pronájmu bytu uzavírá vedoucí OBN po konzultaci s OSO bez předchozího souhlasu RMČ.
Smlouva o krátkodobém pronájmu bytu se uzavírá na dobu určitou nejdéle 3 měsíců s vyloučením prolongace dle § 2285 OZ. V odůvodněných případech lze dobu nájmu prodloužit na stejnou dobu, na jakou byla sjednána, a to pouze jedenkrát.

 

IX. Poskytnutí bytu po výpovědi

Pokud byl nájem bytu ukončen výpovědí z důvodů neplacení nájemného nebo nákladů na služby spojené s užíváním bytu nájemcem, je s tímto nájemcem možné uzavřít novou nájemní smlouvu k témuž bytu. To však pouze za situace, že bude do 30 dnů od doručení výpovědi uhrazena celá dlužná částka MČ Praha 10 nebo že bude alespoň sjednána písemná dohoda o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři, přičemž bude do 30 dnů od doručení výpovědi uhrazena první splátka.
Takto lze uzavřít nájemní smlouvu s týmž nájemcem, jehož nájem bytu byl předtím ukončen výpovědí, nejvýše jedenkrát.
 Uzavření nájemní smlouvy v takovém případě schvaluje RMČ na základě doporučení KBP.

 

X. Další ustanovení

Nájemce nebo společný nájemce bytu MČ Praha 10 je povinen přihlásit se v pronajatém bytě k trvalému pobytu. V případě, že tak neučiní, nemusí RMČ na návrh KBP dobu nájmu bytu prodloužit. Uvedená povinnost se nevztahuje na byt pronajatý dle bodu VIII. těchto Zásad.
Nájemce bytu z kategorie Dostupné a sociální bydlení má povinnost akceptovat kontakt se sociálním pracovníkem, pokud bude doporučen KBP.

 

Ke stažení

 

 

Mohlo by vás také zajímat