Zákony a jízda na kole

Vybrané části

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

Chůze

§ 53

   (5)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
   značkou  "Stezka  pro  chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro
   chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený
   pro  chodce.  Pruh  vyznačený  pro  cyklisty může chodec užít pouze při
   obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom
   nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty

   (7)  Osoba  vedoucí  jízdní  kolo  nebo  moped  smí  užít chodníku, jen
   neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého
   okraje vozovky.

 

Jízda na jízdním kole


   § 57

   (1)  Je-li  zřízen  jízdní  pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo
   je-li  na  křižovatce  s  řízeným  provozem  zřízen pruh pro cyklisty a
   vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

   (2)  Na  vozovce  se  na  jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky;
   nejsou-li  tím  ohrožováni  ani  omezováni  chodci, smí se jet po pravé
   krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích
   rozumí i koloběžka.

   (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

   (4)  Pohybují-li  se  pomalu  nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém
   okraji  vozovky,  může  cyklista  jedoucí  stejným  směrem tato vozidla
   předjíždět  nebo  objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo
   krajnici,  pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen
   dbát zvýšené opatrnosti.

   (5)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
   značkou  "Stezka  pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce
   jdoucí po stezce.

   (6)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní
   značkou  "Stezka  pro  chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro
   chodce  a  pruh  pro  cyklisty,  je  cyklista  povinen  užít pouze pruh
   vyznačený  pro  cyklisty.  Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít
   pouze  při  objíždění,  předjíždění,  otáčení, odbočování a vjíždění na
   stezku  pro  chodce  a  cyklisty;  přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v
   pruhu vyznačeném pro chodce.

   (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba
   pohybující  se  na  lyžích  nebo  kolečkových  bruslích  nebo  obdobném
   sportovním  vybavení.  Přitom  je  tato osoba povinna řídit se pravidly
   podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

   (8)  Před  vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit,
   zda-li  může  vozovku  přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky
   provozu  na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen
   pokud  s  ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
   nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu
   pro cyklisty se jezdí vpravo.

   § 58

   (1)  Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu
   schváleného  typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou
   a řádně připevněnou na hlavě.

   (2)  Dítě  mladší  10  let  smí na silnici, místní komunikaci a veřejně
   přístupné  účelové  komunikaci^1)  jet na jízdním kole jen pod dohledem
   osoby  starší  15  let;  to  neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické
   stezce a v obytné a pěší zóně.

   (3)  Na  jednomístném  jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li
   však  jízdní  kolo  vybaveno  pomocným  sedadlem  pro přepravu dítěte a
   pevnými  opěrami  pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7
   let.

   (4)  Cyklista  nesmí  jet  bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
   vést  za  jízdy  druhé  jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a
   vozit  předměty,  které  by  znesnadňovaly  řízení  jízdního  kola nebo
   ohrožovaly  jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě
   musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

   (5)  Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen
   světlomet  s  bílým  světlem  svítícím  dopředu ^2) a zadní svítilnu se
   světlem  červené  barvy  nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li
   vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou
   za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

   (6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než
   800  mm,  má  na  zádi  dvě  červené  odrazky  netrojúhelníkového tvaru
   umístěné  co  nejblíže  k  bočním  obrysům vozíku a je spojen s jízdním
   kolem  pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho
   náklad  za  snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního
   kola,   musí   být  přívěsný  vozík  opatřen  vlevo  na  zádi  červeným
   neoslňujícím světlem.

 

 

Vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

   § 10

Příkazové značky


   (1) Příkazové značky jsou

k)  "Stezka  pro  cyklisty" (č. C 8a), která přikazuje cyklistům užít v
   daném  směru  takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí
   užít  i  osoba vedoucí jízdní kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v
   jejím  průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným
   provedením povrchu; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích,
   než  pro  které  je  tento  pruh  nebo stezka určena, je jejich užívání
   zakázáno,

   l)  "Konec  stezky  pro  cyklisty"  (č.  C 8b), která ukončuje platnost
   značky č. C 8a,

   m)  "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9a), která přikazuje chodcům a
   cyklistům  užít  v  daném  směru takto označeného společného pruhu nebo
   stezky;  chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje
   platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 10a,

   n)  "Konec  stezky  pro  chodce  a  cyklisty" (č. C 9b), která ukončuje
   platnost značky č. C 9a,

   o) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 10a), která přikazuje chodcům a
   cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky
   a  označuje  jejich situování; chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu
   užít  jen  při  obcházení  nebo  objíždění  překážky;  značka  ukončuje
   platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,

   p)  "Konec  stezky  pro  chodce  a cyklisty" (č. C 10b), která ukončuje
   platnost značky č. C 10a,


ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací

 

TP 117 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách na pozemních komunikacích
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
VL 6.1 Svislé dopravní značky
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky
VL 6.3 Vybraná dopravní zařízení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10