Zákony a jízda na kole

Pravidla a technická specifikace prvků v cyklodopravě

Cyklistické pruhy

Jízdní pruh pro cyklisty: zpravidla se umisťuje po pravé straně jízdního pruhu (případně řadícího pruhu).
Šířka jízdního pruhu pro cyklisty se navrhuje nejméně 1 m, šířka bezpečnostního odstupu od přidruženého prostoru je 0,50 m (při návrhové rychlosti 30 km/h a menší je možné ho snížit na 0,25 m).
Vodící proužek šířky 0,25 m mezi jízdním pruhem pro cyklisty a jízdním pruhem pro motorovou dopravu se započítává do šířky jízdního pruhu pro cyklisty.

Jednosměrné ulice

Na jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd v obou směrech. Toto řešení lze použít jen v přehledných úsecích. Ve shodném směru s motorovou dopravou jsou cyklisté vedeni společně s ní, jízdní pruh pro cyklisty v opačném směru se umisťuje po levé straně jízdního pruhu. Nezbytným doplňkem tohoto řešení je patřičné svislé a vodorovné dopravní značení. Šířkové uspořádání je stejné jako ve standardních případech. Dále je nutné dodržet následující podmínky:

  • bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a protisměrným pruhem pro cyklisty je 0,50 m
  • vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky menší než 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh či pás)
  • v odůvodněných případech (stísněné poměry, rekonstrukce) při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na 4,0 m, bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a pruhem pro cyklisty se snižuje na 0,25 m a bezpečnostní odstup od obruby se ruší.

V místech kontaktu s autobusovými zastávkami umístěnými přímo v jízdním pruhu se jízdní pruh v místě zastávky přeruší nebo je převeden do přidruženého dopravního prostoru. Podél zastávek v zálivu probíhá cyklistický pruh kontinuálně.

 

Vybrané části z legislativy

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

Chůze

§ 53
(5)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní značkou  "Stezka  pro  chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro
chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro  chodce.  Pruh  vyznačený  pro  cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty

(7)  Osoba  vedoucí  jízdní  kolo  nebo  moped  smí  užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Jízda na jízdním kole

§ 57
(1)  Je-li  zřízen  jízdní  pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li  na  křižovatce  s  řízeným  provozem  zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
(2)  Na  vozovce  se  na  jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li  tím  ohrožováni  ani  omezováni  chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
(4)  Pohybují-li  se  pomalu  nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji  vozovky,  může  cyklista  jedoucí  stejným  směrem tato vozidla předjíždět  nebo  objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici,  pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
(5)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní značkou  "Stezka  pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
(6)  Je-li  zřízena  stezka  pro  chodce  a  cyklisty označená dopravní značkou  "Stezka  pro  chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce  a  pruh  pro  cyklisty,  je  cyklista  povinen  užít pouze pruh vyznačený  pro  cyklisty.  Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze  při  objíždění,  předjíždění,  otáčení, odbočování a vjíždění na stezku  pro  chodce  a  cyklisty;  přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující  se  na  lyžích  nebo  kolečkových  bruslích  nebo  obdobném
sportovním  vybavení.  Přitom  je  tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
(8)  Před  vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li  může  vozovku  přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu  na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud  s  ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 58
(1)  Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného  typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2)  Dítě  mladší  10  let  smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné  účelové  komunikaci^1)  jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby  starší  15  let;  to  neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
(3)  Na  jednomístném  jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však  jízdní  kolo  vybaveno  pomocným  sedadlem  pro přepravu dítěte a pevnými  opěrami  pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
(4)  Cyklista  nesmí  jet  bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést  za  jízdy  druhé  jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit  předměty,  které  by  znesnadňovaly  řízení  jízdního  kola nebo ohrožovaly  jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5)  Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet  s  bílým  světlem  svítícím  dopředu ^2) a zadní svítilnu se
světlem  červené  barvy  nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800  mm,  má  na  zádi  dvě  červené  odrazky  netrojúhelníkového tvaru umístěné  co  nejblíže  k  bočním  obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem  pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad  za  snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být  přívěsný  vozík  opatřen  vlevo  na  zádi  červeným neoslňujícím světlem.

 

Vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)

§ 10

Příkazové značky

(1) Příkazové značky jsou
k)  "Stezka  pro  cyklisty" (č. C 8a), která přikazuje cyklistům užít v daném  směru  takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí užít  i  osoba vedoucí jízdní kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím  průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než  pro  které  je  tento  pruh  nebo stezka určena, je jejich užívání
zakázáno,
l)  "Konec  stezky  pro  cyklisty"  (č.  C 8b), která ukončuje platnost značky č. C 8a,
m)  "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9a), která přikazuje chodcům a cyklistům  užít  v  daném  směru takto označeného společného pruhu nebo stezky;  chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 10a,
n)  "Konec  stezky  pro  chodce  a  cyklisty" (č. C 9b), která ukončuje platnost značky č. C 9a,
o) "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 10a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a  označuje  jejich situování; chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít  jen  při  obcházení  nebo  objíždění  překážky;  značka  ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,
p)  "Konec  stezky  pro  chodce  a cyklisty" (č. C 10b), která ukončuje platnost značky č. C 10a,

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací

TP 117 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách na pozemních komunikacích
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
VL 6.1 Svislé dopravní značky
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky
VL 6.3 Vybraná dopravní zařízení