Možnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s odkladem povinné školní docházky

MOŽNOSTI DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a děti i žáci nadaní jsou v souladu se školským zákonem ti, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte či žáka, které bezplatně poskytuje škola či školské zařízení.

Individuální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí i žáků nadaných byla součástí vzdělávání v základních školách již v předchozích letech. Změna školského zákona a nová prováděcí vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, přinesla jasná pravidla (financování na základě normované finanční náročnosti podpůrných opatření, stanovení postupů posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dětí, pravidla při využívání asistentů pedagoga atd.).

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

V současné době je v provozu sedm přípravných tříd v následujících základních školách:

  • Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace,
  • Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace.
  • Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace.

Otevření přípravné třídy v Základní škole, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace, je reakcí na zvýšenou poptávku po kvalitním předškolním vzdělávání v přípravné třídě, a to zejména pro děti s odkladem povinné školní docházky, které to potřebují.

Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu. Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník.

Pedagogové přípravných tříd se scházejí za účelem sdílení zkušeností a předávání informací. Tato aktivita je podporována i v rámci realizace projektu Místní akční plán I i II (MAP I i II). Pedagogové tvoří hlavní článek v síti spolupracujících škol s přípravnými třídami. Realizována a plánována jsou setkávání učitelů přípravných tříd i setkávání na úrovni ředitelů škol s přípravnými třídami.