Zásady efektivní primární prevence

Cílenost
Dílčí aktivity a zvolené metody jsou přizpůsobeny dané cílové skupině a jejím sociokulturním  specifikům a potřebám. Služby jsou vždy určeny pro úzkou cílovou skupinu, z jejíchž potřeb vycházejí a podle jejíchž specifik jsou upraveny. Pro naplnění tohoto principu je nezbytná spolupráce dodavatele s příjemcem služby jednak při stanovení zakázky, ale i  v průběhu trvání spolupráce. Program je vytvořen na základě znalosti specifik a potřeb dané lokality, zahrnuje spolupráci s pedagogy, rodiči a nejbližším sociálním okolím cílové skupiny. Jednotlivé aktivity jsou realizovány se skupinou maximálně 32 účastníků. V rámci školního systému maximálně s jednou třídou.

Komplexnost
Program se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních i nelegálních návykových látek a problematiku rizikového chování, ale  i na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku vrstevníků,  komunikační dovednosti, posilování sebevědomí, možnosti efektivního řešení problémů),  zdraví a životní styl. Nezbytná je i koordinovaná spolupráce s dalšími institucemi a návaznými službami.

Kontinuita
Důraz je kladen na zachování kontinuity uvnitř programu (jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují) i vně programu (spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti prevence užívání návykových látek). Preventivní působení je systematické a dlouhodobé.

Pozitivní orientace primární prevence
Podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka pozitivních alternativ atraktivních cílové skupině.

Interaktivita, využití „KAB“ modelu
Programy zahrnují aktivní účast cílové skupiny s využitím  různých forem práce. Pro efektivitu primární prevence je nezbytné, aby se cílová skupina (děti, rodiče i pedagogové) mohla do programu aktivně zapojit a ovlivňovat jeho průběh.Využívá se „KAB“ modelu s akcentem na kvalitu postojů a změnu chování, nikoliv pouhé předávání informací. Cílem prevence je ovlivnit chování, tedy získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život.

Využití „peer“ prvku
Program reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, přizpůsobuje se novým trendům v oblasti problematiky užívání návykových látek. Nabízené služby reflektují poptávku školských zařízení, pedagogů, žáků základních škol a jejich rodičů a mění se v souvislosti se změnami v oblasti prevence rizikového chování. Program vychází teorie, že vrstevníci jsou často autoritou větší, nežli rodiče a učitelé. Lektoři tak vystupují v roli iniciátorů a moderátorů, nikoliv přednášejících.

Denormalizace
Programy přispívají k vytvoření sociálního klimatu, které není příznivé k šíření rizikového chování. Cílem je ovlivnit vnímání extrémního rizikového chování jako nežádoucího.

Podpora projektivních faktorů ve společnosti
Program podporuje a nabízí aktivity vedoucí ke zdravému způsobu života bez drog. Využívá pozitivních modelů a nabízí pozitivní alternativy atraktivní příslušné cílové skupině.

Důvěryhodnost a nepoužívání neúčinných prostředků
Programy jsou postaveny tak, aby cílové skupině byly předány relevantní a validní informace. Pouhé zastrašování, zakazování přehánění následků, moralizování a jednostranné informace mohou být škodlivé  jak pro klienta programu, tak pro důvěryhodnost samotného programu u cílové skupiny.