Varování

Každý vyspělý stát světa vytváří podmínky ke snížení následků mimořádných událostí, které mohou kdykoliv ohrozit životy, zdraví a majetek obyvatelstva. Jedním z prvořadých opatření je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím (před povodněmi, před následky havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, před nebezpečím velkých požárů, před zemětřesením, před nebezpečím sesuvu půdy, před lavinovým nebezpečím apod.). To proto, aby obyvatelé v ohrožených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila jejich životy a zdraví a co nejvíce snížila následky těchto mimořádných událostí na jejich majetku. Jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva je tedy zabezpečit včasné varování obyvatel před potenciálním nebezpečím.

Systém sirén

Varování v případě nebezpečí bude realizováno prostřednictvím systému sirén. K základním prostředkům varování patří rotační sirény, elektronické sirény a místní informační systémy (např. obecní rozhlasy).

Rotační (elektrické) sirény     

Jsou méně výhodné, neboť při výpadku elektřiny není možné tyto sirény spustit, vydávají pouze varovný signál a  provozuschopnost se dá kontrolovat jen hlasitou zkouškou.

Elektronické sirény

Výhoda spočívá především v nezávislosti na zdroji elektrické energie, kdy při jeho výpadku umožňují provoz v délce 72 hodin a dají se doplnit o verbální (slovní) informaci.

Stav varování obyvatelstva HMP

V současné době je varování na území HMP zabezpečováno celkem 424 sirénami. Z uvedeného počtu je:

212 ks rotačních sirén celoplošného systému varování v majetku státu (provoz zajišťuje HZS) a 218 ks elektronických sirén v majetku HMP (provoz zajišťuje Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP). Aktivaci provádí směna operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy. Dle aktuální potřeby a situace je možná aktivace sirén jednotlivě, po skupinách nebo na celém území Prahy. Aktivace sirén je možná rovněž z operačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Na území MČ Praha 10 se nachází 32 sirén, z toho 7 elektronických.

Přehled signálů

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. U elektronických sirén po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená verbální informace (události č. 2 až 6 podle níže uvedeného přehledu), kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

 

 

 

 

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. U elektronických sirén následuje po akustickém tónu verbální informace č. 7.

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. U elektronických sirén po akustické zkoušce následuje verbální informace č. 1).

Přehled verbální informací z elektronických sirén

 1. ZKOUŠKA SIRÉN - "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén."
 2. VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA - "Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhaslu, televize a refionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha."
 3. NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY - "Nebezpečí zátopové vrlny, nebezpečí zátopové vrlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a reginálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vrlny, nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny."
 4. CHEMICKÁ HAVÁRIE - "Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a reginálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie."
 5. RADIAČNÍ HAVÁRIE – "Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého ruzhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie."
 6. KONEC POPLACHŮ - "Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplach, konec poplachu."
 7. POŽÁDNÍ POPLACH – "Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hlasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach."

Jak se chovat když zazní siréna

Uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.

 • Okamžitě se ukryjte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škodlivin je těžší než vzduch, a proto je nebezpečné hledání úkrytu před nimi ve sklepě nebo v přízemí. 
 • Zavřete dveře a okna. Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • Zapněte rádio nebo televizi. Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.
 • Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
 • Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál.
 • Zbytečně netelefonujte, telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace.

Hromadné informační prostředky

Na základě zákona č. 239/2000 Sb., §32 je každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce. V tabulce jsou uvedeny rozhlasové a televizní stanice, s nimiž má odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Název stanice

Kmitočet pásma VKV (FM)

Evropa 2

88,2 MHz

Country radio

89,5 MHz

City

93,7 MHz

Český rozhlas - Radiožurnál

94,6 MHz

Fajn radio

97,2 MHz

Kiss

98,0 MHz

Bonton

99,7 MHz

Frekvence 1

102,5 MHz

UPC ČR, a.s.

Info kanál E 12

Česká televize

 

TV Nova

 

 

Užitečné příručky a informace k problematice varování:

(Zdroj: MHMP, vybrané právní předpisy, HZS)

 

Katalog firem a služeb