Obecné informace

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí. Mohou být způsobeny buď živelní pohromou (povodně, vichřice, sněhové bouře, sesuvy půdy) nebo činností člověka (požáry, dopravní nehody, letecké katastrofy, havárie technických zařízení, radiační havárie, epidemie a nákazy, teroristické akce).

Pro řízení opatření pro ochranu životů, zdraví, majetků občanů, případně návštěvníků hl. m. Prahy a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech byl hl. m. Prahou vytvořen „Záchranný bezpečnostní systém (ZBS)“. ZBS tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných, pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území hl. m. Prahy. Jeho cílem je účinně působit při vzniku mimořádné události, poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí. Systém ochrany obyvatel hl. m. Prahy je řízen hl. m. Prahou, v úzké součinnosti s Integrovaným záchranným systémem (IZS).

Základní pojmy

Integrovaný záchranný systém (IZS) je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Krizové stavy

Krizový stav

Vyhlašuje

Pro území

Doba trvání

Stav nebezpečí

Hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy

celý kraj nebo jeho část

nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády)

Nouzový stav

Vláda ČR

celý stát nebo omezené území státu

nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem Poslanecké sněmovny)

Stav ohrožení státu

Parlament ČR na návrh Vlády ČR

celý stát nebo omezené území státu

není omezeno

Válečný stav

Parlament ČR

celý stát

není omezeno

 

Činnost obyvatelstva při mimořádných událostech

Všeobecně

 • Zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku;
 • informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují);
 • bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek;
 • chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem;
 • neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby;
 • opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci;
 • dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic;
 • nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy.

Při požáru

 • Oznamte situaci na linku 150;
 • do příjezdu záchranářů proveďte nutná opatření (upozornění ostatních na vznik požáru, vyvedení ohrožených osob, první pomoc);
 • uzavřete přívod plynu, vypněte el. proud;
 • odstraňte výbušné, jedovaté a hořlavé látky;
 • dle nutností a možností vyveďte do bezpečné vzdálenosti zvířata, vyneste nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky);
 • opusťte ohrožený prostor;
 • nepoužívejte výtah;
 • buďte nápomocni zasahujícím jednotkám (informace o zasaženém prostoru apod.);
 • nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly.

Při chemické havárii

 • Kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor;
 • není-li to možné okamžitě vyhledejte nejbližší budovu, neukrývejte se do sklepa (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch);
 • všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. (použít izolepu, mokré textilie apod.), neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné;
 • vypněte klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu;
 • při průniku škodliviny do vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům;
 • chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.);
 • při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte;
 • sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic.

Při mimořádné události v metru

 • Při vzniku jakékoliv mimořádné události se cestující musí řídit pokyny provozních zaměstnanců metra, které jsou sdělovány přímo, případně prostřednictvím staničního nebo vlakového rozhlasu. Ukázněnost cestujících a vhodná spolupráce s provozními zaměstnanci, jakož i pochopení k prováděným opatřením je to nejlepší, co mohou cestující pro svou bezpečnost udělat.
 • V každém případě zachovejte klid, nepodlehněte panice a pokuste se uklidnit spolucestující. Panika je nejhorší nepřítel všech záchranných akcí.
 • Spolehněte se na pokyny zaměstnanců dopravce, kteří mají informace o vzniklé situaci a zkušenosti při jejím řešení. Jsou zde proto, aby Vám i za cenu vlastní újmy pomohli. Bezvýhradně respektujte pokyny přepravce.
 • Nepodnikejte žádné individuální akce, protože podzemní tunely skýtají pro neznalé osoby řadu nebezpečí ohrožujících život, především vysokým napětím apod.
 • V rámci prostorových možností se podle situace vzdalte od ohniska přímého nebezpečí a poskytněte první pomoc zraněným.

 

Důležité kontakty a odkazy

 

Užitečné příručky a informace

Tyto příručky a návody obsahují některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události:

 

Další užitečné informace

Pracovně právní vztahy

Zaměstnavatel by vám kvůli živelní katastrově měl podle zákoníku práce poskytnout přiměřené volno. Může se však stát, že bude požadovat potvrzení o tom, že vás velká voda skutečně postihla. V takovém případě se obraťte na příslušný obecní úřad.

Potřebuji pomoc

Pokud si s čímkoli nevíte rady, potřebujete aktuální informace nebo chcete požádat o materiální pomoc, volejte na krizové linky, které zřizuje ÚMČ Praha 10 při vyhlášení mimořádného stavu.

Kde jsou úkryty pro občany Prahy 10?

Přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 10 (území MČ Praha 10) nalezdnete na portálu Bezpečnost MHMP.

Pro koho jsou zabezpečeny prostředky individuální ochrany?

Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. Při stavu ohrožení státu a válečného stavu se provádí výdej těchto prostředků pro děti od narození do 18 let a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky do osobního vlastnictví získat za úhradu ve specializovaných prodejnách.

Příručka nebo návod pro obyvatele pro případ ohrožení?

Viz odkazy na příručky na této stránce.