Ukrytí

Ukrytím rozumíme využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostor, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají stálé a improvizované úkryty.

Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou zpracována v plánech ukrytí v havarijních plánech krajů a ve vnějších havarijních plánech. Tyto plány zpracovávají hasičské záchranné sbory krajů. Informace o způsobu ukrytí lze získat na příslušném obecním (městském) úřadě nebo u svého zaměstnavatele.

Stálé úkryty

Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení krizových stavů „stav ohrožení státu“ nebo „válečný stav“. Vzhledem k nedostatečnému počtu provozuschopných stálých úkrytů a jejich nerovnoměrnému rozmístění by i v případě vojenského ohrožení České republiky byly ve větší míře využívány úkryty improvizované. Stálé úkryty, vybudované podzemních částech staveb nebo ve stavbách samostatně stojících, musí být před příchodem ukrývaných osob předem připraveny (zpohotoveny). Právě čas této přípravy stálé úkryty diskvalifikuje ze seznamu prostorů využitelných při mimořádných událostech běžného života, kdy je rozhodující rychlost vyhledání úkrytu.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat i v mírové době, např. kina, sklady, šatny).

Improvizované úkryty

Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

Využití přirozených ochranných vlastností budov k ukrytí, improvizovaná ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla, a především včasná evakuace z ohrožených prostorů je považovaná v současnosti za hlavní způsob ochrany obyvatelstva.

Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Ochranné účinky IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v rámci okolní zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady pro hospodárné řešení.

Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou stavby vícetraktové, protože umístění IÚ ve středních traktech je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo jednopatrové.

Ukrytí v Praze

Na území Prahy je přes 800 stálých úkrytů, z toho cca polovina v majetku HMP sloužící pro ochranu obyvatel, zejména dětí ve školách a školkách, osob v sociálních a zdravotních zařízeních. Druhá  polovina je v majetku státní správy. Kapacita těchto stálých úkrytů  je cca 160 tisíc ukrývaných (mimo  ochranný systém metra), Strahovský tunel má kapacitu 15 tisíc osob, v ochranném systému metra bylo před povodní  v roce 2002 cca 400 tisíc míst pro ukrytí.

Přehled stálých úkrytů na území MČ Praha 10 naleznete zde:  https://bezpecnost.praha.eu/clanky/stale-ukryty

(Zdroj: MHMP, vybrané právní předpisy, HZS)

 

 

Katalog firem a služeb