Jednostranné zvyšování nájemného v bytech svěřených m.č. Praha 10

K jednostrannému zvyšování nájemného v bytech svěřených m.č. Praha 10 došlo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jednostranné zvýšení nájemného se týkalo pouze bytů s regulovaným nájemným a netýkalo se bytů se smluvním nájemným.

 

Platba současné měsíční úhrady za pronájem bytu se skládá ze tří složek:

 

  • základní nájemné za započitatelnou podlahovou plochu bytu
  • záloha na služby poskytované s užíváním bytu
  • poplatek za vybavení bytu, které je v majetku pronajímatele

 

Příslušná ustanovení zákona 107/2006 Sb. se týkají pouze první z výše uvedených složek, stanovení nájemného za vybavení bytu v majetku pronajímatele a stanovení záloh na poplatek za služby poskytované s užíváním bytu se výše uvedeného zákona netýkají.

 

Postup  a stanovení maximálního navýšení jednostranně zvýšeného nájemného za započitatelnou podlahovou plochu bytu bylo realizováno na základě Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj  č. 151/2007 Sb., k provedení zákona 107/2006 Sb.

 

Jednostranné zvýšení nájemného z bytu m.č. Praha 10 poprvé uplatnila s využitím maximálního přírůstku v roce 2008 a deregulovala nájemné s maximálním přírůstkem i v období roku 2009 a 2010. V dalších letech bylo přistoupeno ke zvýšení nájemného z bytu od 1.8.2011 a od 1.1.2012 s uplatněním 50 % maximálního přírůstku měsíčního nájemného z bytu kalkulovaného v souladu  se zákonem č. 107/2006 Sb., ve znění zákona č. 150/2009., při použití a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj České republiky                  č. 180/2009 Sb.  

Povinnost platit zvýšené nájemné vznikla vždy prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 měsíců od doručení oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Pronajímatel mohl nájemné zvýšit v průběhu  roku kdykoliv, ale pouze jednou za kalendářní rok.

 

Byty na území m.č. Praha 10 jsou rozděleny do tří oblastí podle katastrálního území, event. seskupení katastrálních území, ve kterých byl odlišný nárůst nájemného za podlahovou plochu bytu:

 

  • oblast č. 2 – k.ú. Vinohrady
  • oblast č. 4 – k.ú. Michle
  • oblast č. 10 – seskupení k.ú. Malešice, Strašnice, Vršovice a Záběhlice.

 

Zákon č. 107/2006 Sb. nerozlišuje byty podle označení na byty I až IV. kategorie, ale podle stupně jejich technického vybavení rozlišuje pouze dva typy:

 

  • byt (standardního vybavení)
  • byt se sníženou kvalitou

 

Jako byty (standardního vybavení) jsou zařazeny byty původního označení I. a II. kategorie, byty původního označení III. a IV. kategorie jsou zařazeny jako byty se sníženou kvalitou.

 

Podlahová plocha bytu  - při výpočtu se vycházelo ze stávající podlahové plochy bytu uvedené v aktuálním evidenčním listu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou samostatnými místnostmi,  a podlahová plocha balkónů, lodžií  a teras se započítávala vždy  pouze jednou polovinou. Místnosti se stropem zkoseným pod výšku 2m se započítávaly plnou plochou, rovněž tak sklepy  a skladové komory mimo byt, které jsou samostatnými místnostmi a užívá je pouze nájemce (uživatel bytu).

 

Jako aktuální nájemné pro stanovení jednostranně zvýšeného nájemného byla použita hodnota nájemného po odpočtu trvalých slev z nájmu bytu. Dočasné slevy na nájemném jsou řešeny odúčtováním pevné částky z předpisu nájemného a vliv na jednostranné zvýšení nájemného nemají.

 

Zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu  a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byla deregulace novelou uvedeného zákona v roce 2009 v některých městech prodloužena o tři roky, tedy do konce roku 2012, mezi které spadá i hl. m. Praha.

 

Podrobné informace jsou uvedeny na domovské stránce portálu Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), kde jsou umístěny kalkulačky výpočtu  jednostranně zvýšeného nájemného.