Odpovědi na často kladené dotazy

Jaké otázky nám kladete? Co vás v souvislosti se zaváděním zón placeného stání a parkováním zajímá? Vybíráme (a podle vašeho zájmu aktualizujeme) nejčastější dotazy a přinášíme na ně odpovědi.

 

Proč MČ Praha 10 zavádí zóny?

Zóny placeného stání jsou v současné době standardním opatřením v jádrových pražských městských částech. Jednotná celopražská zóna se v tuto chvíli nechystá, a tedy i Praha 10 přikračuje k řešení nabízenému vyhláškou hlavního města Prahy, které je také provozovatelem systému placeného parkování. Praha 10 jedná na základě velmi kriticky vyznívající Analýzy dopravy v klidu zavedením parkovacích zón i pro naši městskou část. Z Analýzy je naopak zřejmé, že počet vozidel, které budou moci na Desítce parkovat, poklesne o cca 10–15 %. To by mělo pomoci k uvolnění kapacity volných míst u řady lokalit napříč čtvrtěmi Prahy 10.

 

Kolik budou stát a kdo o tom rozhoduje?

Poplatky jsou nastaveny ze strany Magistrátu, nenastavuje je městská část. Roční poplatek činí pro rezidenty (tj. občany s trvalým pobytem) na první zapsané vozidlo na jednu fyzickou osobu 1 200 Kč (respektive 600 Kč, pokud parkujete pouze ve své čtvrti a nepřemisťujete se autem po Praze 10). Pro první vozidlo fyzické osoby starší 65 let, nebo držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti, je poplatek snížen na 360 Kč/rok. Vzhledem k nákladům na vozidlo to snad není likvidační poplatek a je výrazně levnější než např. pronájem garáže. Vyšší poplatky jsou nastaveny pro tzv. abonenty (majitele nemovitostí, podnikatele s provozovnou), případně pro majitele, kteří na sebe mají evidováno více vozidel a parkují ve veřejném prostoru.

 

Jak jsou řešeny přestupky v ZPS?

Úřad městské části Praha 10, Odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) je příslušný k projednávání přestupků spáchaných v zónách placeného stání na celém území Prahy 10, označených svislou dopravní značkou IP12 “Vyhrazené parkoviště“, tzv. modrá zóna a svislou dopravní značkou IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“, tzv. fialová a oranžová zóna placeného stání. (https://praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-dopravy/referat-pravni

Veškeré tyto přestupky podléhají zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, („zákon o silničním provozu“) a zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů („ přestupkový zákon“).

Po řádně zdokumentovaném přestupku je dle platných právních předpisů stanoven následující postup správního orgánu, který vydá:

Výzvu provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky ve výši 500,- Kč.

Bude-li částka uhrazena v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 30. den ode dne doručení výzvy, správní orgán bez dalšího zkoumání věc odloží.

Správní orgán zahájí vlastní řízení o přestupku v důsledku:

  • Neuhradí-li provozovatel vozidla nejpozději ve stanovené lhůtě určenou částku. Zároveň může písemně sdělit správnímu orgánu údaje o totožnosti řidiče, který se mohl dopustit spáchání přestupku.
  • Nedošlo-li řádně k uhrazení výzvy ve stanovené lhůtě. Byla uhrazena nižší nebo vyšší částka, nebo byla zaplacena po lhůtě splatnosti a správní orgán provozovateli vozidla platbu vrátil zpět.

Správní orgán při řízení s provozovatelem nebo řidičem musí rozhodnout, zda došlo ke spáchání přestupku, či nikoliv, tzn. uznat či odmítnout vinu obviněného. Pakliže se prokáže vina obviněného provozovatele nebo řidiče ze spáchání konkrétního přestupku, bude řízení ukončeno uložením:

správního trestu, kterým stanoví obviněnému provozovateli nebo řidiči pokutu v rozmezí od 1500,-Kč do 2500,- Kč.

Při stanovení výše pokuty přihlédne správní orgán k závažnosti porušení povinností provozovatele/řidiče.

V navazujícím správním řízení o přestupku se obviněný vystavuje povinnosti uhradit kromě správního trestu též náklady řízení ve výši 1000,- Kč.

 

Jak řešíte autovraky? 

V souvislosti se zaváděním zón placeného stání dojde k eliminaci autovraků. Jejich odstraňování aktivně řešíme i teď, ale zákon velmi přísně definuje, jaké znaky musí vykazovat autovrak. Mnohdy je proto nemožné zahájit správní řízení o jeho odstranění. Vítáme připravovanou novelu zákona (na které se aktivně podílely desítková senátorka a starostka Renata Chmelová a Silniční správní úřad MČ Praha 10), kde je jasně uvedeno, že vozidlo bez technické kontroly nemá na silnici co dělat a půl roku po jejím propadnutí bude odstraněno, aby nadále neohrožovalo bezpečnost a nezabíralo parkovací stání aktivním řidičům. Novela je účinná od 1. 5. 2020. Záleží tak už jen na hlavním městě Praze, kdy k postupu dle nových ustanovení zákona zmocní Správu služeb hl. m. Prahy, která prozatím k odstraňování vozidel bez platné technické prohlídky není oprávněna.

 

Zaparkuje na modrých zónách návštěva?

Systém zón je vstřícnější než v minulosti, takže návštěva u nás na Desítce zaparkuje. Jak modré rezidentní, tak fialové smíšené zóny umožňují krátkodobé parkování v délce několika hodin všem vozidlům bez rozdílu místa bydliště, detaily včetně platnosti zón viz v dalších zodpovězených otázkách. Poplatek se hradí pomocí virtuálních parkovacích hodin (aplikace pro mobilní telefon) nebo automatů (podle typu zóny).

 

Vytváříte nová parkovací místa?

Nové vedení MČ Praha 10 hned po půlroce svého vládnutí zadalo zpracování studie, která prověřuje možnosti výstavby parkovacích domů v jednotlivých čtvrtích Prahy 10. Nyní se studie územních rezerv pro výstavbu parkovacích domů dokončuje. Bude to nějakou dobu trvat, stavební procesy jsou dlouhé. Ale cíl je jasný: Chceme dostat vozidla z ulic na parkoviště!

 

Nebyly parkovací zóny odmítnuty v referendu závazném pro radnici?

V referendu v roce 2014 se neřešilo zavedení parkovacích zón, ale výstavba vybraných parkovacích domů. Tehdejší vedení v čele se starostou Zoufalíkem se výsledky, které ale nebyly závazné, stejně neřídilo. O parkovacích domech se uvažuje až nyní. Zavedení parkovacích zón je politickým rozhodnutím, které má současná koalice v programovém prohlášení Rady MČ, a je v situaci, kdy mají okolní městské části zóny zavedené nebo je chystají, nezbytným a nejrychlejším řešením.

 

Myslíte i na chodce a cyklisty?

V tuto chvíli je pro nás prioritou v oblasti dopravy parkování, které se roky neřešilo, ale ve svém programovém prohlášení myslí radní i na měkké formy dopravy. V minulosti bylo vybudováno několik tras a byl zpracován generel cyklodopravy, Praha 10 se chce zaměřit na propojování cyklotras s okolními městskými částmi. Podporu mixu (nejen) dopravních opatření nastavujeme v chystaném Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro roky 2020 – 2030.

 

Proč některé komunikace či parkoviště, kde vozidla běžně stojí, nejsou v zóně?

Jedná se o účelové komunikace a zónu placeného stání lze dle § 23 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyznačit pouze na místních komunikacích. O zařazení komunikace do kategorie místní žádá příslušný silniční správní úřad (zde odbor pozemních komunikací a drah MHMP) vlastník komunikace. Zařazovaná komunikace musí být v majetku obce (hl. m. Prahy), nebo musí být uzavřena smlouva o budoucím převodu z aktuálního vlastníka na obec. Jinak na ní nelze ZPS zavést.

 

Proč některá místa na komunikacích, kde vozidla běžně stojí, nejsou vyznačena?

Většinou se jedná o místa, kde se dnes stojí nelegálně. V některých místech zase nezbývá ani minimální normami vyžadovaná šířka pro průjezd. Projektant navrhl vyznačit maximum přípustného množství ZPS. V odůvodněných případech, kdy přesto obdržíme nový podnět na místo, kde se dnes stojí a je to "na hraně", projednáme ještě s Policií ČR, zda je možné ho doplnit, či nikoli. Je nezbytné zajistit průjezd vozidel IZS.

 

Jak je to se stáním na chodníku?

Tam, kde dnes není povoleno, tak stání na chodníku nelze povolit bez provedení stavební úpravy, která bude projednaná ve stavebním řízení. Zákon vyžaduje zajistit, aby jak vlastník komunikace, tak majitelé přilehlých nemovitostí, tak vlastníci inženýrských sítí mohli uplatnit své požadavky (dostatečné krytí, úprava povrchových znaků apod.). A nově vyvolaná stavební řízení nezohledňují skutečnosti, jak v dané lokalitě stála vozidla v minulosti, tedy může dojít i k oficiálnímu snížení počtu parkovacích míst.

 

Bude na Desítce nějaká oranžová zóna?

V rámci I. etapy je navrhováno umístění návštěvnického parkování v rámci ulice Vršovická v úseku ulic Moskevská až U Slavie, a to pouze na jižní straně vozovky.

 

Jak dlouho budou moci návštěvníci na zónách parkovat?

Lokality rezidentního parkování (modrá zóna) – maximálně 3 hodiny

Lokality návštěvnického parkování (oranžová zóna) – maximálně 2 hodiny

Lokality smíšeného parkování (fialová zóna) – maximálně 12 hodin

Parkování ve fialové zóně bylo zkráceno z maximálního času na 12 hodin. Toto nastavení se využívá ve více městských částech. Toto omezí případné dlouhodobé odstavení vozidla s opakovanou platbou parkovného.

 

Kolik bude parkování pro návštěvy stát?

Cenové pásmo 2

Lokality rezidentního parkování (modrá zóna) – 60 Kč/hod

Lokality návštěvnického parkování (oranžová zóna) – 40 Kč/hod

Lokality smíšeného parkování (fialová zóna) – 30 Kč/hod

 

Cenové pásmo 3

Lokality rezidentního parkování (modrá zóna) – 40 Kč/hod

Lokality smíšeného parkování (fialová zóna) – exponované části 30 Kč/hod

Lokality smíšeného parkování (fialová zóna) – méně exponované části 20 Kč/hod

 

Maximální hodinová cena stání v modré zóně je pevně stanovena hl. m. Prahou. Cena v oranžové a fialové zóně je odstupňována tak, aby podmínky byly obdobné s okolními MČ a nevyplatilo by se už při návštěvách centra zanechat vozidlo na Praze 10. Zároveň však, aby byla zajištěna možnost dopravní obsluhy a dostatek míst pro krátkodobé stání v čistě návštěvnické oranžové zóně.

Cenová pásma viz mapa.

 

Kdy budou zóny placeného stání platit?

Lokality rezidentního parkování (modrá zóna) a lokality smíšeného parkování (fialová zóna):

Provozní doba pondělí až pátek
od 0:00 do 6:00

od 6,00 do 8,00 není zóna v provozu

od 8,00 do 24,00

 

Lokality návštěvnického parkování (oranžová zóna), reflektuje otevírací dobu úřadu

 

Provozní doba pondělí až pátek

od 8,00 do 18,00

 

Navržená doba mimo jiné umožní v ranních hodinách zásobování a dovoz dětí do škol/školek. Provozní dobu lze však v případě potřeby operativně měnit.

 

Jak je to s autem ve společném jmění manželů (SJM)? Musí mít oba trvalý pobyt na Praze 10?
Oprávnění lze nově vydat už i tehdy, když manžel/manželka, na kterého/kterou je vůz psaný, trvalý pobyt na MČ Praha 10 nemá. Samozřejmě pokud druhý z dvoji trvalým pobytem disponuje. V takovém případě bude žadatelům oprávnění vydáno, pokud doloží následující:
  • Prohlášení manželů o společném jmění, ve kterém bude uvedeno, že předmětné vozidlo bylo pořízeno v době trvání manželství a nebylo ze SJM vyňato. To bude podepsáno na výdejně, kde pracovník výdejny ověří, že se skutečně jedná o oprávněné osoby (pokud ne, je třeba, aby podpis nepřítomné osoby byl ověřený).  
  • Doklady totožnosti.
  • Oddací list.
  • Originál velkého technického průkazu od vozidla.
V případě SJM změnil Magistrát hl. m. Prahy své metodické doporučení, které je pro všechny městské části závazné. 

 

Další dotazy naleznete na https://www.parkujvklidu.cz/cs/vase-dotazy

Vypořádání dotazů podoblastí 10.1, 10.2 a 10.3

Vypořádání dotazů podoblasti 10.4