Program všeobecné primární prevence

Primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek a dalších forem rizikového chování, případně oddálit situaci, kdy by se mohlo dítě či dospívající dostat do kontaktu s rizikovým chováním.

Všeobecná primární prevence se v této oblasti zaměřuje na běžnou populaci žáků a studentů s ohledem na její věkové složení a nebere v potaz rozdělení na méně či více rizikové skupiny.

Program všeobecné primární prevence je kontinuální, komplexní a interaktivní, pro danou cílovou skupinu. Jeho součástí je vedle problematiky návykových látek a dalších forem rizikového chování i rozvoj sociálních dovedností. Program je sestaven na základě znalosti místních specifik i školního klimatu.

Cílovou skupinou programu jsou žáci 2. stupně základních škol případně škol praktických a speciálních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií, tj. mladí lidé ve věku 11 až 16 let. V rámci všeobecné primární prevence realizujeme dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování, které jsou určeny pro žáky 6. - 9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií (1. – 4. ročníků). V modifikované formě převážně s ohledem na specifika cílové skupiny je lze realizovat i na speciálních školách či základních školách praktických.

Mezi základní cíle programu všeobecné primární prevence patří:

  • poskytovat vyvážené a fundované informace a tím upozornit na rizikové formy chování, kterým je tato cílová skupina ohrožena
  • předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním u osob, které s ním dosud nejsou v kontaktu
  • předat cílové skupině znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl
  • podporovat cílovou skupinu v tom, aby získané znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i ve volném čase a především v budoucnosti, kdy se s podobnými rizikovými situacemi setkají
  • vytvářet povědomí a informovanost o různých formách rizikového chování a nepříznivých důsledcích s nimi spojených
  • podporovat protidrogové postoje a normy
  • rozvíjet sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost se samostatně rozhodovat, efektivně řešit konflikty apod.
  • podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času
  • seznámit žáky s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problémů spojených s různými formami rizikového chování